visitors on myspace
GEEN GOD IN DE BIJBEL | POSITIEF ATHEÏSME <>

GEEN GOD IN DE BIJBEL

ROSA RUBICONDIOR

image7313Lezend in Bart D. Ehrman’s uitstekende en zeer leesbare boek ‘Jesus Interrupted: Revealing the Hidden Contradictions in the Bible’, trok het volgende mijn aandacht:


“Omstreeks de tijd dat ik begon te twijfelen of de tekst van de Bijbel door God geïnspireerd was, raakte ik beïnvloed door bijbelcursussen die onderwezen vanuit een historisch-kritisch perspectief. Ik begon tegenstrijdigheden in de tekst te zien. Ik zag dat dat sommige van de bijbelboeken elkaar tegenspraken. Ik raakte overtuigd door argumenten dat sommige boeken niet geschreven waren door de auteurs naar wie ze genoemd werden. En ik begon in te zien dat veel van de traditionele christelijke doctrines die ik al zo lang voor als boven discussie verheven had gehouden, zoals de doctrine van de goddelijkheid van Christus en van de Drie-Eenheid, niet aanwezig waren in de vroegste overleveringen van het Nieuwe Testament, maar zich over de tijd ontwikkeld hadden en van de originele leer van Jezus en zijn apostelen afweken. 

Deze realisaties hadden een grote weerslag op mijn geloof, waarschijnlijk net als op dat van veel van mijn mede-seminaristen destijds, en nog steeds heeft op veel huidige seminaristen. Echter, in tegenstelling tot de meeste van mijn vrienden op het seminarie, keerde ik niet terug tot een religieuze benadering van de Bijbel nadat ik slaagde voor mijn Master titel in theologie. In plaats daarvan wijdde ik mijzelf zelfs met nog meer enthousiasme aan het bestuderen van de Bijbel vanuit een historisch perspectief, en over het christelijk geloof dat ik gedacht had dat de Bijbel onderwees. Ik was aan het seminarie begonnen als een wedergeboren fundamentalist; tegen de tijd dat ik afstudeerde bewoog ik mij in de richting van een liberale vorm van evangelisch christendom, waarin de Bijbel gezien wordt als overbrenger van Gods boodschap aan zijn volk, maar ook als een boek vol menselijke zienswijzen en vergissingen.”  [mijn nadruk]


 Wat de meeste indruk op mij maakte was niet het feit dat zoveel seminaristen alles wat ze over de geschiedenis van de Bijbel geleerd hebben negeren, iets wat zoveel twijfel zaait over zijn authenticiteit, en terugvallen op de simpele religieuze benadering waarmee ze aan het seminarium waren begonnen. Ik ben ondertussen helemaal gewend geraakt aan de intellectuele oneerlijkheid waarop veel van de theologie steunt, vooral bij hen die een bestaan maken of hopen te maken door dit te verkopen aan meestal niet theologisch onderlegde mensen. Wat wel indruk op mij maakte was de laatste zin, zoals hierboven benadrukt.

 Wat een nuttig instrument moet dit zijn in de handen van “liberale” evangelisten die daarmee bevrijd worden van alle hindernissen die worden opgeworpen voor de verdediging van de gehele Bijbel als het letterlijke, onfeilbare woord van God. Ze kunnen die Bijbel nu uitpluizen, en alle stukken waarmee ze het niet eens zijn of waarvan ze weten dat die moeilijk te verkopen zijn, of die aanleiding kunnen geven tot vervelende en beschamende vragen, weg zetten als menselijke zienswijzen en vergissingen. Ze kunnen nu die delen die ze willen verkopen er uit selecteren om het politieke doel dat ze nastreven te steunen, of om datgene te rechtvaardigen dat op enig moment als “de wil van God” gerechtvaardigd moet worden, door die als belangrijke boodschap van God aan zijn volk te verklaren.

 Dit laatste vertoont een opvallende overeenkomst met een ander theologisch instrument zoals dat gebruikt wordt met betrekking tot de wetenschap. Met de bovenstaande benadering wordt “Gods boodschap” verondersteld in alles te wonen dat niet door historische analyse als menselijke “vergissing” kan worden afgedaan, of door het zo weerzinwekkend te vinden dat niemand zich kan voorstellen dat een goedgunstige, liefhebbende god – zoals de christelijke versie verondersteld wordt te zijn – dit gezegd of bevolen kan hebben. Wat de wetenschap betreft, stelt de theologie dat God zetelt in gaten in de wetenschap, totdat die gevuld worden door nieuw ontdekte feiten. Evengoed verminderen Gods importantie en aanwezigheid niet wanneer er minder en kleinere hiaten gevuld hoeven te worden.

 Wat de theologie niet doet, en wat intellectueel wel eerlijk zou zijn, is eerst het bestaan van de god in kwestie vast te stellen voordat die het  gebruikelijke krediet voor alles krijgt totdat het tegendeel is bewezen. God wordt eenvoudig zonder twijfel aangenomen, zonder de rompslomp van een gehele ‘filosofie’, tezamen met de ideale werkgelegenheid en een comfortabel inkomen die hij verschaft. Hij is gebouwd op een ongefundeerde veronderstelling die in de praktijk zorgvuldig wordt afgeschermd, en immuun is voor serieus onderzoek.

 Precies zoals er nog nooit enige reden is geweest om aan een wetenschappelijk onderzoek de conclusie te verbinden dat een god het moet hebben gedaan, en net zoals er nog nimmer noodzaak heeft bestaan om iets bovennatuurlijks in enige wetenschappelijke verklaring van een fenomeen op te nemen, zo moet er geen behoefte bestaan een god te betrekken in een uitleg van de Bijbel.

 Zonder bewijzen voor enige goden, is er geen noodzaak ze te betrekken bij enige verklaring voor wat dan ook en geen gegronde reden om hiaten met ze te vullen, of ze verantwoordelijk te stellen voor uitspraken in enig boek, en zo veel cumulatief bewijs dat geen van hen betrokken was in al die gevallen, is de  meest intellectueel eerlijke – de meest plaatsvervangende verklaring en de verklaring met de minste entiteiten en de minste complexiteit – dat er geen goden zijn.

 Goden in hiaten plaatsen en woorden in boeken aan hen toe schrijven is niets beter dan hetzelfde te doen met feeën, kabouters of roze eenhoorns. Leuk voor kinderen misschien, maar daar moeten we toch op ongeveer twaalfjarige leeftijd boven uit groeien. En we moeten zeker geen geld besteden aan degenen die er hun inkomen mee verdienen.

_____


Bron: http://rosarubicondior.blogspot.nl/2012/12/no-god-in-bible.html


twitter-icon-64


OVERIGE ARTIKELEN/SITE MAP

Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort