visitors on myspace
HET SMERIGE BOEKJE VAN MAARTEN LUTHER: 'OVER DE JODEN EN HUN LEUGENS' | POSITIEF ATHEÏSME <>

HET SMERIGE BOEKJE VAN MAARTEN LUTHER:                                       'OVER DE JODEN EN HUN LEUGENS'

image7313

JIM WALKER
INTRODUCTIE

   Ik wil duidelijk maken dat deze selecties uit de geschriften van Maarten Luther uitsluitend ten doel hebben een historische en scholastische bron te vormen voor het bestuderen van antisemitische religieuze ideeën, en aan te tonen hoe deze de Duitse bevolking hebben beïnvloed in hun beschouwing van Joden.

   De mogelijkheid tot misbruik van iedere informatie, dus ook van deze, zal altijd blijven bestaan. Het is echter gebleken dat het verbergen van deze informatie kan leiden (en heeft geleid) tot een onbewuste steun voor ondergrondse antisemitische bewegingen, die deze teksten gebruiken voor hun diverse schandelijke doelen. Het aan het licht brengen van deze teksten maakt kritische analyse ervan echter mogelijk, niet alleen voor scholastici maar ook voor het gewone publiek. Daarmee kan het dienen om op ongefundeerd geloof gebaseerde mythen uit de wereld te helpen, en de instrumenten die door antisemitische sekten gebruikt worden te herkennen.

LUTHERS PAMFLET DAT HITLER TROTS TENTOONSTELDE OP NAZI BIJEENKOMSTEN


DE FIGUUR LUTHER

   Luther, een Duitse theoloog en religieuze hervormer, startte de Protestantse Reformatie en scheidde zo een deel van het christendom voorgoed af van de Katholieke kerk. Zijn invloed reikte voorbij religie tot in politiek, economie, onderwijs en taal. In 1505, na het verkrijgen van zijn doctorale graad, gaf hij plotseling zijn studie op, deed zijn intrede in het Augustijner klooster in Erfurt en werd monnik. Hij werd een omstreden figuur toen hij zijn vijfennegentig stellingen publiceerde, waarin hij o.a. de aflaathandel (vrijwaring van bestraffingen voor zonden, door geld te betalen aan de katholieke kerk) veroordeelde. Uiteindelijk leidde zijn unieke christelijke interpretaties van bijbel en theologie tot afscheiding van de rooms-katholieke kerk. De grootste huidige stroming van het Protestantisme draagt zijn naam.

   Protestantse christenen bewonderen Maarten Luther zo zeer dat hij de standing van patroonheilige van hun geloof en moraal geniet. Vaak wordt hij door christenen geciteerd, theologen schrijven boeken over hem, en velen vernoemen hun kinderen naar hem, zoal Martin Luther King jr., bijvoorbeeld.


DE ANTI-JOODSHEID VAN LUTHER

   Helaas treden maar weinig populaire boeken over Luther in detail over zijn anti-joods zijn, of noemen ze zelfs ook maar zijn haat voor joden. Dit heeft tot een bevooroordeelde zienswijze op de persoon Luther en het christendom geleid. Dit onbewust zijn van de sinistere zijde van Luther, terwijl zijn rechtschapenheid alom geprezen wordt, heeft bijgedragen aan een misselijkmakende promotie van Luther tot een goed publiek figuur, terwijl gelijkertijd toch zijn standpunten over joden op die manier worden overgedragen aan diegenen die het zaad voor antisemitisme in zich dragen. Dit vormt een ongewenst dilemma voor veel christenen, omdat voor hen Luther de geboorte van het protestantse christendom vertegenwoordigt, maar tevens de oorsprong is van die bijzondere vorm van jodenhaat die vooral in Duitsland zo kon bloeien.

Hoewel Luther het antisemitisme niet heeft uitgevonden, heeft hij het tot een in Europa nooit eerder getoond peil verheven

   Hoewel Luther het antisemitisme niet heeft uitgevonden, heeft hij het tot een in Europa nooit eerder getoond peil verheven. Luther droeg de invloed van zijn opvoeding en van anti-joodse theologen zoals Johann Crysostom, Lyra en Burgensis in zich. Maar in het boekje dat hij in 1543 uitbracht: 'Over de Joden en hun leugens' voerde hij de haat voor joden op tot een geheel nieuw peil, waarbij hij zelfs voorstelde hun synagogen en scholen te verbranden, hun huizen van ze af te nemen, ze te verbieden te preken en te bidden, of zelfs Gods naam maar te noemen. Luther wilde van ze verlost worden, en eiste dat regering en ministers dit probleem aan zouden pakken. Van pastoors en predikers verlangde hij dat ze zijn voorbeeld zouden volgen om tegen de joden te waarschuwen. Hij ging zelfs zo ver als te beweren dat we er verkeerd aan doen ze niet te slachten om de dood van Jezus Christus te wreken. Hitlers nazi-regering van de dertiger en veertiger jaren vervulde zijn wensen voortreffelijk.

   Het gegeven dat Luther een geëerde en bewonderde christen was die zo heftig over joden sprak, betekent dat zijn geschreven woorden als memetische zaden de jodenhaat tot aan de twintigste eeuw in het Derde Rijk konden doen voortleven. De uitschakelingretoriek van Luther kwam praktisch geheel overeen met het standpunt van Hitler en veel van de Duitse bevolking in de dertiger jaren. Onbewust zette Luther het toneel voor de toekomst van het Duitse nationalistische fanatisme. In zijn The Rise and Fall of the Third Reich stelt William L. Shirer het kort en bondig:

   'Door zijn preken en zijn grootse vertalingen van de Bijbel, creëerde Luther de moderne Duitse taal, wekte in de mensen gevoelens op van niet alleen een nieuwe protestantse visie op het christendom door een fervent Duits nationalisme, maar leerde ze ook, tenminste in religie, de suprematie van het individueel geweten. Maar tragisch voor hen, koos Luther de kant van de prinsen in de opstand van de boerenbevolking die hij zelf voor een groot deel geïnspireerd had, en zijn passie voor politieke alleenheerschappij maakte een geesteloos en provinciaal absolutisme mogelijk dat de grote meerderheid van de Duitse bevolking tot armoede bracht, tot een vreselijke apathie en een vernederende onderdanigheid. En wat misschien nog erger was, het hielp de hopeloze verdeeldheid te bestendigen en zelfs aan te scherpen, niet alleen tussen klassen, maar ook tussen dynastieke en politieke groeperingen van het Duitse volk. Het zou eeuwenlang de éénwording van Duitsland verhinderen.' 


   In Mein Kampf noemde Hitler al Maarten Luther als een van de grootste hervormers. En net als Luther in de jaren 1500, agiteerde ook Hitler tegen de joden. Het nazi-plan voor de schepping van een Duitse Staatskerk was gebaseerd op de geest van Dr. Maarten Luther. Het eerste fysieke geweld tegen joden kwam op 9 -10 november 1938, de zogenoemde Kristallnacht, waarbij de Nazi's joden vermoordde, winkelruiten vernielden, en honderden synagogen verbrandden, precies zoals Luther destijds had voorgesteld.

   In het boek van Daniel Johan Goldhagen, 'Hitlers gewillige beulen' schrijft deze:

   'Een vooraanstaande protestantse kerkleider, bisschop Martin Sasse, publiceerde een compendium van Maarten Luthers antisemitisch vitriool kort na de orgie van antisemitisch geweld in de Kristallnacht. In het voorwoord juichte hij het verbranden van synagogen toe, en de toepasselijkheid van juist die dag: Op 10 november 1938, op Luthers geboortedag, brandden de synagogen in Duitsland. Hij spoorde de Duitse bevolking aan acht te slaan op de woorden van de grootste antisemiet van zijn tijd, die zijn volk waarschuwde tegen de joden.'


   Geen enkele apologeet kan beweren dat Maarten Luthers jodenhaat te wijten was aan jeugdige naïviteit, gebrekkige opleiding of ongefundeerd christendom. In tegendeel, terwijl Luther in zijn jeugd nog een zeker optimisme had getoond dat de joden zich tot het christendom zouden bekeren, begon hij zich in zijn latere leven te realiseren dat de joden niet aan zijn wensen zouden gaan voldoen. Zijn jodenhaat groeide met de jaren. Zijn logica steunde niet op wetenschap of rede, maar eerder op bijbel en geloof. Zijn boekje 'Over de Joden en hun leugens' toont een opmerkelijke studie van de bijbel aan en een fanatieke bijbelse redenatie. Op de leeftijd van 60 jaar schreef Luther dit gevaarlijke kleine boekje, op het hoogtepunt van zijn volwassenheid, volledig bewust hierin door zijn geloof en het christendom gesteund te zijn.

   Tegenwoordig realiseren nog maar weinig mensen zich dat Luther 'Over de Joden en hun leugens' geschreven heeft. Vrijdenkers dienen zich bewust te worden van de antisemitische invloed die Luther de wereld in heeft gebracht. Zijn heftige aanval op de joden en zijn grote invloed op de Duitse gelovigen heeft een nieuwe hypothese het licht doen zien, namelijk die dat de Holocaust misschien niet zou hebben plaatsgevonden ware het niet voor de invloed van Luthers boekje 'Over de Joden en hun leugens'.

   Aan Julius Streicher (één van Hitlers topbeulen en uitgever van het antisemitische tijdschrift Der Stürmer) werd tijdens het Neurenberg tribunaal gevraagd of er nog meer publicaties in Duitsland waren geweest die het joodse vraagstuk op zo een antisemitische manier benaderden. Streicher drukte zich zeer goed uit: 'Dr. Maarten Luther zou waarschijnlijk hier op mijn plaats hebben gezeten als de aanklager dit boek in beschouwing zou hebben genomen. In zijn boek 'De Joden en hun leugens' schrijft Dr. Maarten Luther dat de joden duivelsgebroed zijn, en dat men hun synagogen moet afbranden en ze vernietigen.'

   En het is inderdaad zo dat nog geen enkele historicus Maarten Luther beschuldigd heeft van het aanzetten tot misdaden tegen de menselijkheid.

   Vandaag de dag verspreiden racisten en neo-nazi's nog steeds de jodenhaat van Luther en gebruiken citaten uit zijn boekje als bewijs voor hun overtuigingen. Ik vertrouw erop dat lezers de gruwel en het gevaar hiervan zullen inzien, en bewust zullen zijn van de potentiële bedreiging die uitgaat van geloof in zijn woorden.

   Hieronder volgen enige citaten uit het bewuste smerige boekje.


CITATEN UIT MAARTEN LUTHER: OVER DE JODEN EN HUN LEUGENS, 1543

martin-luther

   Luthers introductie:

   'Ik had besloten niet meer over of tegen de joden te schrijven. Maar nadat ik gemerkt had dat deze miserabele en vervloekte mensen niet ophouden ons, dat wil zeggen Christenen, te verleiden, heb ik dit boekje geschreven, zodat ik me kan scharen onder diegenen die weerstand bieden tegen die giftige activiteiten van joden, en die Christenen gewaarschuwd hebben voor hen op hun hoede te zijn. Ik zou niet hebben kunnen geloven dat een Christen door de joden kon worden beetgenomen om te geloven dat hun verstoting en ellende niet aan hen zelf te wijten was. Echter, de duivel is de god van de wereld, en waar Gods woord afwezig is heeft hij het gemakkelijk, niet alleen bij de zwakken maar ook bij de sterken. Moge God ons helpen. Amen.'


CITATEN:

   'Hij noemde ze niet Abrahams kinderen, maar addergebroed (Matt.3:7). Oh, dat was te beledigend voor het edele bloed en ras van Israel, en ze riepen, Hij is bezeten door een demon (Matt.11:18). Onze Heer noemt ze ook addergebroed; verderop in Johannes 8 (39, 44) zegt Hij: Als jullie Abrahams kinderen waren, zouden jullie doen wat Abraham deed. Jullie zijn van jullie vader de duivel. Het was onverdraaglijk voor ze om te horen dat ze niet Abrahams kinderen maar die van de duivel waren, noch kunnen ze het heden verdragen dat aan te horen.'

   'Daarom zijn de verblinde joden waarlijk stomme dwazen.'

   'Beschouw nu deze miserabele, blinde en gevoelloze mensen.'

   'Hun blindheid en arrogantie zijn zo massief als een ijzeren berg.'

   'Leer hiervan, beminde Christen, wat je doet als je de blinde joden toestaat je te misleiden. Dan zal het gezegde werkelijk van toepassing zijn: Wanneer de blinde de blinde leidt, zullen beiden in de kuil vallen (Lukas 6:39). Je kunt niets van ze leren behalve hoe je de goddelijke geboden verkeerd moet begrijpen.'

   'Wees daarom op je hoede voor de joden, in de wetenschap dat waar zij hun synagogen hebben, niets wordt gevonden dan een duivelshol waarin zelfverheerlijking, eigenwaan, leugens, godslastering en afbreuk aan de reputatie van God en mensen in al zijn onstuimigheid beoefend wordt.'

   'Bovendien zijn zij niets anders dan dieven en rovers die dagelijks niets anders eten of een draad van kleding dragen die zij niet van ons gestolen hebben door hun vervloekte woekerrente. Op die manier leven zij van dag tot dag, samen met vrouw en kind, door diefstal en roof, als aartsdieven en rovers, in de meest onberouwvolle zekerheid.

   'Echter, het perfect beheersen van de kunst van liegen hebben zij niet verworven; ze liegen zo onhandig en ongerijmd, dat iedereen die maar een beetje oplet het gemakkelijk kan doorzien.'

   'Maar voor ons Christenen staan ze als een afschrikwekkend voorbeeld van Gods toorn.'

   'Als ik al de andere geloofsartikelen van het Joodse religie moest weerleggen, zou ik verplicht zijn om zoveel tegen ze te schrijven en voor net zo lang als zij de tijd hebben gehad hun leugens uit te vinden, dat wil zeggen, meer dan tweeduizend jaar.'

   'Christus en zijn woord kunnen nauwelijks worden gehoord door de schade die het ongedierte toebrengt aan godsdienstige riten.'

   'Heb ik u al niet eerder verteld dat een jood een dergelijk edel, kostbaar juweel is dat God en alle engelen dansen wanneer hij afblaast?'

   'Ach, het kan niets anders dan Gods verschrikkelijke toorn zijn die het mogelijk maakt dat iemand tot zo een bodemloze diepte van duivelachtigheid, helse en krankzinnige laagheid en jaloezie kan zinken. Als ik me zou willen wreken op de duivel zelf, zou ik nog niet in staat zijn hem alle kwaad en ongeluk toe te wensen die Gods toorn aan de joden toebrengt, die ze dwingt zo monsterachtig te liegen en godslasteren in weerwil van hun eigen geweten. In ieder geval zullen ze hun beloning krijgen voor het constant liegen tot God.'

   'Nee, men moet deze luie schurken er bij hun lurven uitgooien.'

   '....maar ze dan voorgoed uit dit land verstoten. Want, zo hebben we gehoord, Gods woede met hen is zo intens dat zachtaardig mededogen er slechts toe leidt dat ze slechter en slechter worden, terwijl scherpe gerechtigheid ze maar weinig hervormt. Daarom, in ieder geval, eruit met ze!'

   'En dat terwijl we ze bovendien rijk laten worden van ons zweet en bloed, terwijl wij arm blijven en zij het merg uit onze botten zuigen.'

   'In het kort, waarde prinsen en heren, diegenen onder u die joden onder uw onderdanen hebben, als mijn raad u niet bevalt, zoek beter advies, zodat u en wij allen verlost worden van de ondraaglijke last van de joden, zodat we tegenover God niet medeschuldig zullen worden bevonden in de leugens, de godslastering, de smaad en de vloeken waarin de waanzinnige joden zich zo vrijelijk en wellustig laten gaan tegen de persoon van onze Heere Jezus Christus, zijn lieve moeder, alle Christenen, alle autoriteit, en ons zelf. Gun ze geen bescherming, vrijgeleide of gemeenschap met ons, met deze oprechte raad en waarschuwing wens ik mijn geweten te zuiveren en ontlasten.'

   'Laat de regering dat deel voor hun rekening nemen, zoals ik heb voorgesteld. Maar of de regering nu optreedt of niet, laat iedereen zich ten minste laten leiden door zijn eigen geweten, om voor zichzelf een definitie of beeld van een jood te vormen.'

   'We moeten echter voorkomen dat we ze bestendigen in hun onbeheerste leugenachtigheid, lastering, vloeken en smadelijk gedrag. Noch moeten we onszelf partner maken in hun duivels fulmineren en geraas door ze te beschermen, door ze voedsel, drinken en onderdak te verschaffen, of andere humane daden.'

   'Daarom zijn wij Christenen, op onze beurt, verplicht hun onbeheerste en bewuste godslastering niet te tolereren.'

   'Daarom moet het niet gewaagd worden dit als een onbelangrijke zaak te beschouwen, maar als een zeer ernstige, om raad hiertegen te zoeken om onze zielen van de joden te redden, dat wil zeggen van de duivel en eeuwige dood. Mijn advies, zoals ik eerder gezegd heb, is: Ten eerste, dat hun synagogen moeten worden afgebrand, en dat iedereen die daartoe in staat is, zwavel en pek gooit; het zou goed zijn als iemand er ook hellevuur in kon gooien.Ten tweede, dat al hun boeken, hun gebedenboeken, hun Talmoed geschriften, en ook de hele bijbel van ze afgenomen wordt, ze geen blad over te laten, en dat deze bewaard worden voor degenen die mogelijk bekeerd worden.Ten derde, dat hun onder straffe van dood verboden wordt God te prijzen, dank te geven, en openlijk te preken onder ons en in ons land.Ten vierde, dat hen verboden wordt de naam van God uit te spreken binnen ons gehoor. Want hiernaar kunnen we niet met een zuiver geweten luisteren of het tolereren.

   'Degene die deze naam (God) hoort van een jood moet de autoriteiten inlichten, of anders mest naar hem gooien en hem wegjagen.'

   'Maar wat zal gaan gebeuren zelfs als we hun synagogen afbranden en ze verbieden openlijk God te prijzen, te bidden, te preken, Gods naam uit te spreken? Dan zullen ze het nog blijven doen, in het geheim. Als we te weten komen dat ze dit in het geheim doen, is het hetzelfde als dat ze dit openlijk zouden doen. Want onze kennis van hun geheime activiteiten en onze tolerantie hiervoor houdt in dat ze toch niet geheim zijn en op deze manier wordt ons geweten bezwaard voor God.'

   'Als we onze handen willen wassen van de godslastering van de joden en niet delen in hun schuld, moeten we ons van hun gezelschap scheiden. Ze moeten het land uitgejaagd worden.'

   'Ze blijven onze dagelijkse moordenaars en bloeddorstige vijanden in hun harten. Hun gebeden en vervloekingen leveren daar bewijs voor, alsmede de talloze verhalen waarin hun martelingen van kinderen vermeld worden en alle soorten misdaden waarvoor ze vaak op de vuurstapel verbrand werden of verbannen.'

    '....dat iedereen ze wel graag kwijt zou willen.'

    'Ongetwijfeld doen ze nog meer en smeriger dingen dan die waar wij van afweten.'

   'Als ik macht had over de joden, zoals onze prinsen en steden hebben, zou ik hun liegende monden streng aanpakken.'

   'Zij (regeerders) moeten handelen zoals een goede dokter doet, die wanneer gangreen inzet, zonder genade te werk gaat om te snijden, zagen, en vlees, aderen, botten en merg verbrandt. In dit geval moet dezelfde procedure in gang worden gezet. Verbrandt hun synagogen, verbied alles wat ik eerder uiteengezet heb, dwing ze tot werk, en behandel ze streng, zoals Mozes deed. Als dat niet helpt, moeten we ze als dolle honden verjagen.'

   'Ik hoop dat mijn essay een Christen (die in ieder geval geen jood wil worden) voorziet van voldoende materiaal om zichzelf niet alleen te kunnen verdedigen tegen de verblinde, venijnige joden, maar om ook de vijand te worden van de kwaadwilligheid, leugens en vervloekingen van de joden, en te begrijpen dat hun geloof niet slechts vals is, maar dat ze zeker ook door alle duivels bezeten zijn. Moge Christus, onze lieve Heer, ze genadig bekeren en ons standvastig en onwankelbaar behoeden in onze kennis van hem, die het eeuwige leven betekent. Amen.'


ADDENDUM: EEN OPMERKING AAN CRITICI

   Vanwege mijn doelstelling om het antisemitisme van Maarten Luther te openbaren, ben ik ervan beschuldigd het zogenoemde goede dat Luther in de naam van het christendom deed, op unfaire wijze in een ongunstig licht te plaatsen. Ik wil in het kort mijn positie hierin duidelijk maken.

   Hoewel ik zeker begrijp dat, vanuit het perspectief van een protestant, het lijkt alsof Luther gelovigen heeft bevrijd van de orthodoxe hiërarchie van God-Kerk-Mensheid, en hij de snoeverige idealen van het christendom heeft bevorderd, kan ik me geen meer circulaire redenatie voorstellen die geheel gebaseerd is op bijgeloof. Noch heeft Luthers protestantisme een bevrijdend effect op de levens van zijn volgelingen getoond, als men de paranoïde bescherming van zijn leerstellingen in aanmerking neemt, en de theologisch gesteunde rechtvaardiging van oorlogen, wreedheid jegens vijanden, en vertrouwen op religie in plaats van wetenschap en rede.

   Ik wil echter toegeven dat Luther met zijn vijfennegentig stellingen, kan hebben opgeroepen tot het eindigen van de aflaathandel, en dit zou hem enig aanzien kunnen hebben verschaft. (Neem in aanmerking dat hoewel men in het algemeen gelooft dat Luther deze stellingen op de deuren van de slotkerk in Wittenberg spijkerde, verscheidene scholastici dit verhaal toch in twijfel trekken, omdat het niet voorkomt in zijn eigen geschriften). Maar uit bewijs in zijn omvangrijke boekdelen kan ik weinig anders vinden om het werk van deze man te bewonderen.

   Luther schreef niet alleen 'Over de Joden en hun leugens', maar ook andere dubieuze en onverdraagzame werken zoals 'Tegen de Sabbatisten' en 'Tegen de rovende en moordende boerenbendes'. 

   In dit laatste riep Luther op tot het neersteken en slachten van de rebelse landlieden, hetgeen aanleiding vormde tot de dood van meer dan 100.000 mensen. Deze rebellen waren niet alleen christenen, ze werden voor het merendeel afgeslacht nadat ze zich aan de Duitse prinsen hadden overgegeven. Luther verontschuldigde zich ook niet na wereldwijde kritiek op zijn verhandeling. 

   In antwoord op zijn critici in 'Een open brief over het hardvochtige boek' herhaalde Luther zijn venijn: 'Daarom, zoals ik toen schreef en nu schrijf: Laat niemand genade hebben voor deze obstinate, geharde, verblinde landslieden die weigeren naar rede te luisteren; maar laat iedereen naar vermogen slaan, houwen, steken en slachten, als ware hij temidden van dolle honden, op de vlucht gejaagd en misleid door deze boeren, zodat vrede en veiligheid gehandhaafd blijven.'

   In al deze hardvochtige verhandelingen haalde Luther een overvloed aan bijbelse passages aan om zijn aanval op zijn vijanden te rechtvaardigen. En natuurlijk (sarcastisch gesproken) waren zijn daden altijd geïnspireerd door christelijke naastenliefde voor zijn vijanden, zoals hij onbeschaamd schreef: 

   'De genadeloze afstraffing van de slechteriken wordt niet alleen gedaan om ze te straffen en ze te laten boeten voor de zondige verlangens in hun bloed, maar om de rechtvaardigen te beschermen en vrede en veiligheid te handhaven. En boven alle twijfel verheven, zijn dit dierbare werken van genade, liefde en vriendelijkheid.' (vette letters van auteur).

   De meeste christenen verdedigen trouw hun idee van het ware christendom (waarbij ze zich nooit schijnen te beseffen dat andere christenen ook hun eigen ideeën hebben, en als ze dat doen, dan worden die bestempeld als valse christenen), maar Luther had macht en invloed, en hij bestreed iedereen heftig die tegen zijn idee van het Ware Christendom in ging. Het valt niet te ontkennen dat Luther als een christen leefde, en als een invloedrijke christen. Daarom kan verzet tegen zijn fabricaat van religie niet meer dienen om het christendom te rechtvaardigen dan Oskar Schindler gebruikt kan worden om het ware Nazisme te rechtvaardigen, of neocommunisten om het communisme te rechtvaardigen, of oorlog om moord te rechtvaardigen.

   Maar misschien wel de meest duurzame schade van al werd veroorzaakt doordat Luther het loslaten van de natuurlijke rede propageerde (Luther beschouwde zijn toepassing van theologische redenatie als verschillend van natuurlijke rede, dat wil zeggen de wetenschappelijke rede). 

   Zijn theologische boodschap om volgens geloof te leven en af te zien van het luisteren naar rede, heeft tot de dag van vandaag het leven van miljoenen christenen tot dat van mentale slaven gemaakt. Gedurende zijn hele literaire leven schreef hij verklaringen zoals: 'Wie een christen wenst te zijn, moet de ogen van zijn rede uitrukken.' 

   Of: 'We moeten de rede verlof geven en een andere school volgen. We moeten ons weerhouden van het raadplegen van rede. We moeten de rede gebieden zich rustig te houden; we moeten het bevelen dood te zijn. We moeten zijn ogen uitsteken en zijn veren plukken.' Of: 'Je moet andere gedachten doden alsook de manieren van redeneren of van het vlees, want God verafschuwt deze.'

   Ik kan geen andere invloedrijke schrijver vinden die zo veel inkt besteed heeft, ad nauseum, tegen juist dat middel van onderzoek dat het menselijk ras in leven heeft gehouden, de rede.

   Daarom verzet ik me niet alleen tegen Luthers jodenhaat en zijn ongenadige aanvallen tegen zijn vijanden, waaronder katholieken, protestantse plattelanders, Turken, atheïsten en ongelovigen, maar ook om zijn buitensporige onverdraagzaamheid, zijn vasthouden aan geloof en bijgeloof, zijn onwerkbare moraal en zijn afwijzing van rede en wetenschap. Ik kan me geen mens voorstellen die een gevaarlijker geloof verspreid heeft dan Maarten Luther.

   En niemand moet ooit vergeten dat zijn rechtvaardiging voor deze monsterachtige werken uitsluitend uit protestants-christelijk geloof voortkomt, gevoed door de bijbel. Ik weet niet hoe protestanten zullen reageren wanneer ze worden geconfronteerd met de realisatie van Luthers krankzinnige onverdraagzaamheid, maar ze zullen toch moeten leven met het feit dat deze man bekend staat als de uitvinder en vormgever van hun christelijke gezindte.

   De geschiedenis van Luther toont slechts een voorbeeld van hoe religie (niet alleen het christendom) en ideologie, of het nu in de vorm komt van Boeddhisme, Judaïsme, Islam, communisme, politiek of enig ander geloofssysteem, onverdraagzaamheid tegen het leven en de natuur teweegbrengt.

_____


Bron: http://wsww.nobeliefs.com/luther.htm


twitter-icon-64


OVERIGE ARTIKELEN/SITE MAP

Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort