visitors on myspace
DE DUISTERE BIJBEL | POSITIEF ATHEÏSME <>

DE DUISTERE BIJBEL

image7313

JIM WALKER
Al voor het ontstaan van de orthodoxe religies, ontwikkelden zich door de eeuwen heen de verhalen die uiteindelijk in de Bijbel terecht zouden komen. Vele religieuze culten verspreidden verhalen en mythes die waarschijnlijk van generatie op generatie mondeling waren doorgegeven, voordat mensen ze begonnen op te schrijven. Veel van die verhalen ontstonden oorspronkelijk in Egyptische en Sumerische culten. Al deze vroege religies, waaronder die van de vroege Hebreeën, hingen het polytheïsme (meerdere goden) aan. Sommige van de oudste weergaven van deze verhalen die later in het Oude Testament zouden worden opgenomen, kwamen van duizenden stenen cilinders waarop scheppingsverhalen waren afgebeeld, zoals aangetroffen bij bodemvondsten uit de Mesopotamische periode. Deze vroege artefacten en kunstwerken (sommigen gedateerd zo vroeg als 2500 v.o.j.) legden de basis voor de paradijsverhalen, minstens duizend jaar voordat ze in de Hebreeuwse mythologie werden opgenomen.


HET MESOPOTAMISCHE PARADIJS WAS ER AL VOOR GENESIS

astarte

   Voor de komst van noordelijke indringers werden in praktisch alle menselijke gemeenschappen godinnen vereerd. Archeologen hebben bevestigd dat de vroegste sporen van wetten, regeringen, geneeskunde, landbouw, architectuur, metallurgie, voertuigen op wielen, keramiek, textiel en geschreven taal allemaal stemmen van gemeenschappen die de Godin vereerden. Later werden godinnen als meer oorlogszuchtig afgebeeld door de invloed van indringers, die geleidelijk aan de godinnen vervingen door hun mannelijke oorlogsgoden uit de bergen. Dus waarom vermeldt de Bijbel niets over de godin?  

   Feitelijk doet deze dat wel, maar dan in vermomming, door de namen van godinnen in de mannelijke geslachtsvorm uit te drukken. Heel vaak worden met goden in de Bijbel godinnen bedoeld. Met Ashtoreth, of Asherah, in mannelijke geslachtsvorm, wordt in werkelijkheid verwezen ASTARTE                                            naar Astarte, de Grote Godin. 

   Het Oude Testament heeft zelfs geen woord voor godin. De godinnen werden soms aangeduid met het Hebreeuwse woord El-ohim [mannelijke meervoudsvorm], dat door latere auteurs verkeerd vertaald werd tot het enkelvoud God. De auteurs van de Bijbel converteerden de antieke godinnen-symbolen tot iconen van het kwade. Op die manier werden de slang, de boom van kennis, en horens [van de stier] geassocieerd met Satan. Het eind resultaat gaf vrouwen een status van inferioriteit, een resultaat dat we vandaag nog steeds in de kerk kunnen waarnemen.


HET OUDE TESTAMENT

   Het Oude Testament bestaat uit een verzameling literatuur waarvan het ontstaan verspreid is over een periode vanaf ongeveer 1450 v.o.j. tot aan 200 v.o.j.. Er bestaan geen originele geschriften meer van het Oude Testament. Wat echter wel bestaan, zijn honderden fragmenten van kopieën die later het Oude Testament zouden gaan vormen. Deze fragmenten bestaan uit spijkerschrift tabletten, papyrus, geëtst leer en de befaamde Dode Zee boekrollen. De schrijvers van het Oude Testament schreven in klassiek Hebreeuws, behalve voor sommige delen die in het Aramees werden geschreven. De traditionele Hebreeërs schreven tekst met alleen medeklinkers, maar rabbijnen voegden later klinkers toe om uitspraak mogelijk te maken. Natuurlijk deden de rabbijnen hun best om die klinkers te kiezen waarvan zij dachten dat die de woorden hun juiste mening en uitspraak gaven. In de tweede eeuw, of mogelijk eerder, stelden rabbijnen een tekst samen uit manuscripten die de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 overleefd hadden, en op deze basis stelden zij de traditionele of Masoretische tekst vast. Deze tekst bevatte al de vergissingen van voorgaande generaties van kopieerders, en ondanks alle zorg die er aan werd besteed, kwamen ook de vergissingen van latere kopieerders er in terecht. De vroegste overlevende manuscripten van deze tekst dateren van de negende tot de elfde eeuw. Het is hoofdzakelijk vanuit deze teksten dat scholastici vertalingen hebben gemaakt voor het huidige Oude Testament.


Er bestaat geen bewijs voor dat de Evangeliën van de veronderstelde apostelen kwamen, of dat iemand de veronderstelde Jezus ooit gezien heeft 


HET NIEUWE TESTAMENT

   Het Nieuwe Testament heeft zelfs nog minder overlevende teksten. Scholastici denken dat het niet eerder dan jaren na de dood van de beweerde Jezus was, dat de Evangeliën door hun auteurs werden geschreven. Er bestaat geen bewijs voor dat de Evangeliën van de veronderstelde apostelen kwamen, of dat iemand de veronderstelde Jezus ooit gezien heeft. Hoewel de oudste overlevende christelijke teksten van Paulus komen, heeft hij de aardse Jezus nooit gezien. In den brieven van Paulus komt niets voor dat het bestaan van de Evangeliën suggereert, of zelfs maar de noodzaak voor zulke memoires over Jezus Christus. De tot nu toe oudste kopie van het Nieuwe Testament bestaat uit een heel klein fragmentje van het evangelie van Johannes. Scholastici dateren de snipper papyrus door de periode stijl van handschrift tot ongeveer de eerste helft van de tweede eeuw. De taal van de meeste manuscripten voor het Nieuwe Testament is Oudgrieks.

   Heel interessant is het feit dat er veel elkaar beconcurrerende Christelijke culten bestonden in de eerste jaren na de dood van de veronderstelde Jezus. Sommige sekten zagen het universum als een dualisme van goedheid en zonde, licht en duisternis, God en de Duivel. Andere christelijke sekten voerden vreemde rituelen uit, waarvan sommigen zelfs het inslikken van sperma inhielden, dat als een heilige substantie werd beschouwd. Veel andere christenen schreven ook mystieke verhalen, en tegen de tweede eeuw bestonden er meer dan een dozijn evangeliën, samen met een hele bibliotheek aan overige teksten. Hierin kwamen brieven van Jezus aan buitenlandse koningen voor, brieven van Paulus aan Aristoteles, en de geschiedenissen van de discipelen. In een van deze geheime evangeliën wordt beschreven hoe Jezus naakte jonge mannen afvoerde naar de geheime inwijdingsriten in de tuin van Gethsemené. Er leefden ook christelijke Gnostici [zij die weten] die geloofden dat de kerk zelf door de Duivel was bedacht, om de mensheid van God te weerhouden en ze zo te beletten zijn ware karakter te doorgronden. In die eerste eeuwen van het christendom bestond orthodoxie nog niet, en toen er uiteindelijk een georganiseerde orthodoxe kerk kwam, werd deze min of meer onopzettelijk gedefinieerd als tegenhanger van veel van deze Gnostische sekten.


DE OORSPRONG VAN "GODS WOORD"

   Dus het concept van de Bijbel als één enkel, gewijd en onveranderlijk geheel van teksten begon als ketterij en werd later uitgebreid en door de geestelijkheid gebruikt in hun pogingen om de orthodoxie te definiëren. Een van de meest invloedrijke bewerkers van de Bijbel, Iraneüs van Lyon, besliste dat er slechts vier evangeliën zouden bestaan, net zoals de vier zones van de wereld, de vier windstreken, de vier delen van de nalatenschap van een man, en de vier soorten van vroegst levende schepselen, de leeuw van Markus, het kalf van Lukas, de mens van Mattheüs, en de adelaar van Johannes. In één slag had Iraneüs de omvang van het gewijde boek van de christelijke kerk afgebakend, en de overige evangeliën er uit verbannen. Iraneüs schreef ook voor wat het christendom niet bevatte, en op deze manier werd het christendom een orthodox geloof. Een boek van Iraneüs: 'Tegen de ketterijen' werd het aanvangspunt voor de latere inquisities.

   Er hebben meer dan honderd verschillende versies van de Bijbel bestaan, geschreven in de meeste toen gangbare talen, inclusief Grieks, Hebreeuws en Latijn. Sommige versies lieten bepaalde Bijbelse verhalen weg, terwijl anderen toegevoegde verhalen bevatten. De uiteindelijke versies van het oude en nieuwe testament werden waarschijnlijk in ongeveer de jaren 200-300 voltooid, hoewel velen de authenticiteit van sommige boeken in twijfel trokken. Deze laatsten zouden later worden aangeduid als apocriefe boeken [d.i. niet canoniek, niet tot de geloofsleer behorende]. Een boek als Ecclesiasticus bijvoorbeeld, komt wel voor in de katholieke Bijbel, maar niet in de protestantse.

  Rond 405 voltooide Hieronymus de vertaling van alle boeken van het Oude en Nieuwe Testament in het Latijn [de Vulgata Bijbel], die de katholieke kerk van meer macht zou voorzien. De Vulgata Bijbel onderging later nog verscheidene revisies, tot aan de vroege jaren van 1900 toe!

   De "verlossing van zonden" doctrines van het christendom hielden stand en gedijden omdat zij grote macht aan priesters verleenden. Alleen de priesters hielden de sleutel tot redding, en zij konden de gelovigen bedreigen met eeuwige bestraffing. Vandaar dat in de evolutie van het christendom over de laatste tweeduizend jaren, met priesters die deze menselijke angsten kundig exploiteerden, deze religie buitengewone overlevingskracht getoond heeft. Zelfs zonder priesters hebben de verscheidene versies van de Bijbel meer invloed op de geschiedenis van de wereld en de geesten van mensen gehad dan enige andere literatuur.

   Ongelukkigerwijze heeft geloof in de Heilige Schrift de meest gewelddadige acties tegen mensen in de hele geschiedenis van de mensheid veroorzaakt. Het verbranden van concurrerende christelijke culten (z.g. ketters) door de vroege christelijke kerken inspireerden tot meer gewelddadige gruweldaden tegen de mens. Zoals de later volgende vernietiging van Rome door de christelijke Gothen, de Pauselijk goedgekeurde geheime heidense offeranden, de Vandalen die hun Bijbel bij zich droegen toen zij het keizerlijke Noord-Afrika vernietigden, de kruistochten die in de elfde eeuw in de landen rondom het oosten van de Middellandse Zee werden uitgevochten, in Palestina en Syrië, waarbij Jeruzalem werd veroverd en koninkrijken gesticht werden van Anatolië tot aan de Egyptische grens. In 1204 werd tijdens de vierde kruistocht Constantinopel geplunderd, de heiligste stad van die tijd, waarbij christenen tegen christenen vochten. En de slachtingen gingen voort, en gaan door tot vandaag. 

   Volgens Romer: 'Er werden meer ketters en scholastici verbrand in de Middeleeuwen dan er ooit gedood werden in het Karolingische tijdperk. Want in deze tijd werd de Inquisitie zelfstandig, en marteling, als machtsmiddel grotendeels op de achtergrond geraakt sinds de Romeinse tijd, werd opnieuw ingevoerd.'

   In de jaren 1380 vertaalde John Wycliffe de eerste Bijbel in het Engels, die niet alleen tot een religieuze revolutie inspireerde, maar die ook tot zijn vervolging door de katholieke kerk leidde De Duitse ketter Maarten Luther veroorzaakte in het begin van de zestiende eeuw nagenoeg geheel eigenhandig een definitieve afsplitsing van de katholieke kerk en creëerde daarmee het begin van een protestantse revolutie. Deze afscheiding veroorzaakt tot op de dag van vandaag nog veel gewelddadigheden. Hij vertaalde de Bijbel in het Duits, waardoor het protestantisme ook verder verbreid werd. Luther bevorderde ook de verspreiding van het antisemitisme door zijn preken en geschriften, zoals 'Over de Joden en hun leugens' dat geheel steunde op zijn interpretatie van de Bijbel. Men moet ook niet vergeten dat Hitler [een christen en groot bewonderaar van Luther, zie 'Mein Kampf' ] en zijn Holocaust waarschijnlijk niet mogelijk geweest zouden zijn zonder de invloed van Luther, en de steun van in de Bijbel gelovende Duitsers.

image3

   In de jaren 1530 voltooide William Tyndale zijn versie van de Engelse Protestantse Bijbel [mogelijk met behulp van Luther] en hij was de eerste die de Bijbel liet drukken. Ook hij werd vervolgd door de katholieke kerk, en hij besteedde zijn laatste dagen afwisselend in gevangenissen en in verbanning. Tenslotte konden zijn vijanden hem definitief gevangen nemen en op de brandstapel ter dood brengen, maar ter wille van zijn faam, wurgden zij hem eerst (wat een barmhartige mensen!).

   In navolging van Luthers Duitse vertaling, ontstonden meer Bijbelvertalingen in andere talen, waaronder Nederlands en Frans. Maar het was niet eerder dan in 1611 dat een comité van taalkundigen en scholastici de meest populaire Bijbel van alle tijden voltooide, de King James Version [KJV].

   Vandaag de dag hebben we nog tientallen verschillende Bijbelvertalingen, terwijl Bijbeldeskundigen nog steeds strijden over betekenissen en juiste vertalingen van woorden en uitdrukkingen.

Noot van de redactie: De auteur vervolgt zijn betoog dan met een lijst van 22 (!) verschillende vertalingen die momenteel in het Engelse taalgebied gelezen worden, dat wil zeggen ongeveer een vertaling per 17 miljoen Engelstalig geborenen. In het Nederlandse taalgebied overtreffen we deze diversiteit met groot gemak. Onderstaande lijst van 6 vertalingen voor ca. 22 miljoen Nederlandstalig geborenen leidt tot een resultaat van één vertaling per 3,65 miljoen Nederlandstaligen. Dit voorbeeld toont waarin een klein land groot kan zijn, in religieuze verdeeldheid bijvoorbeeld.

   1. Statenvertaling [Jongbloed editie]

   2. Statenvertaling, editie 1977

   3. NBG-vertaling 1951

   4. Willibrordvertaling, herziene editie, 1995

   5. Groot Nieuws Bijbel, herziene editie, 1966

   6. De Nieuwe Bijbelvertaling, 2004


   Ongetwijfeld zullen in de toekomst telkens weer nieuwere versies van de Bijbel opduiken, revisies van eerdere revisies, en nieuwere revisies van de nieuwere versies. De geschiedenis van de vele versies van de Bijbelverhalen, vanaf de Mesopotamische mythen uit de oudheid, tot aan de verscheidenheid van interpretaties, interpolaties en versies van de Bijbel vandaag, spreekt boekdelen over de betrouwbaarheid van deze interpretaties en de beweerde waarheid die deze Bijbel zou inhouden, omdat ze aantoont dat de Bijbel niet is voortgekomen uit bovennatuurlijke invloeden, maar volledig een product is van menselijke verbeelding. 

   We hebben geen enkel spoor van bewijs voor enige bovennatuurlijke invloed op deze door mensen geschreven werken, waarvan de meeste ook nog van onbekende auteurs zijn, maar we beschikken wel over een overvloed aan bewijs voor een door mensen verkondigd geloof in mythen. 

   Hierbij wordt een opmerkelijk verschil aangetoond tussen wetenschappelijke werken en die welke uit religieus gedachtegoed zijn ontstaan. De Elementen van Euclidus bijvoorbeeld zijn rond 300 v.o.j geschreven en nauwelijks gewijzigd sindsdien. Wetenschappers debatteren niet over de betekenis ervan omdat zij weten dat het geen absoluut en onveranderlijk standpunt weergeeft. Het vormt slechts een stap in het begrijpen van geometrie.

   Daarentegen beschouwen christelijke apologeten de Bijbel als vaststaand en absoluut, als ze maar eens eindelijk een keer de interpretatie ervan helemaal correct zouden kunnen krijgen. Maar onverschillig hoe groot hun behoefte ook is om de Bijbel hun persoonlijke geloof te laten weergeven, kunnen zij zich nooit distantiëren van het geweld en de gruweldaden die in het Oude Testament beschreven worden en die door hun God worden goedgekeurd of bevolen werden. Ook het nog weerzinwekkender gevolg van bedreiging met helse gruwelen door een beweerde Jezus in het Nieuwe Testament, waardoor haast iedereen op aarde zou moeten eindigen in eeuwig hellevuur, kunnen zij niet ontkennen. In andere woorden, geloof in de Bijbel brengt dodelijke angst teweeg, misschien niet altijd rechtstreeks bij een meerderheid, maar wel bij de weinigen die werkelijk in die macabere voorspellingen geloven en die bovendien in een positie verkeren om hun geloof aan een meerderheid op te kunnen dringen.

   Helaas bestaat er maar weinig aanleiding toe te geloven dat het door de Bijbel en andere religieuze teksten geïnspireerde geweld ooit zal eindigen. Men hoeft maar naar de wereldwijd verspreide religieuze oorlogen te kijken om het potentieel aan vernietiging door religieuze overtuiging te begrijpen. Kijk maar eens naar de protestantse en katholieke opstand in Noord-Ierland, de conflicten in het Midden-Oosten met joden die moslims en christenen bestrijden, de burgeroorlog in Soedan tussen christenen en moslims, de conflicten in Bosnië, en de oorlog in Irak. De onberaden acties van fanatieke individuen die gemoord hebben wegens hun geloof in Jezus, Mohammed, God of Satan zouden een dodenlijst kunnen vullen die geen parallel kent met enige andere methode in de geschiedenis. De heilige Bijbel steunt pertinent de notie van oorlog en vernietiging, niet slechts als een voorspelling, maar als morele noodzaak.

   Als wij als mensen ooit tot een vreedzame samenleving willen groeien, zullen we er goed aan doen de krachten van een geloof te onderkennen dat ons in voortdurend conflict houdt, en ons te realiseren waarom de Bijbel zulke ijzeren greep heeft op geesten van mensen over de gehele wereld.


GODDELIJKE GRUWELDADEN

 Noot van de redactie:

   1) Ten behoeve van de Nederlandstalige lezer worden de door Jim Walker aangehaalde Bijbelteksten uit de King James Version hier weergegeven als in de Nieuwe Bijbel Vertaling. Dit had tot gevolg dat sommige van zijn commentaren hierop in het originele artikel niet meer terecht schenen, deze passages worden hier dus niet meer weergegeven. (Waarschijnlijk hebben moderne bijbelvertalers enige cosmetische correcties uitgevoerd.)

   2) Een woord van waarschuwing vooraf. De hierna volgende door God zelf uitgevoerde of geprezen gruweldaden, zoals we die door de hele Bijbel heen aantreffen, zijn geen geschikte lectuur voor gevoelige mensen of kinderen. Verantwoordelijke mensen kunnen alleen maar hopen dat de meeste christenen de Bijbel niet in zijn geheel lezen. Want de notie dat deze mensen dat wel zouden doen, en daarna evengoed volharden in het aanvaarden van dit gruwelijke boek als een leidraad voor hun leven, is te verbijsterend om onder ogen te zien. Dat zoveel mensen zo slecht zouden kunnen zijn, zou een ontkenning van de meest elementaire menselijke waarden inhouden.


EEN HOBBY VOOR KONINGEN

   'Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken, leidde Joab een verwoestende veldtocht door Ammon. Hij sloeg het beleg voor Rabba, terwijl David zelf in Jeruzalem achterbleef. Nadat Joab de stad had ingenomen en met de grond gelijk gemaakt, nam David de koning van de Ammonieten de kroon van het hoofd. Deze kroon, waarin naar hij vaststelde een heel talent aan goud en een kostbare edelsteen waren verwerkt, rustte voortaan op Davids hoofd. Hij voerde een zeer grote buit uit de stad weg.

   'Hij liet de inwoners buiten de stad brengen en met steenzagen in stukken zagen en met ijzeren houwelen doorklieven. Hetzelfde deed David met alle andere steden van Ammon. Daarna keerde hij met het hele leger naar Jeruzalem terug.'            (1 Kronieken 20:1- 3)

 Commentaar: Geen aanleiding voor een oorlog, gewoon het seizoen hiervoor, net zoals de uitverkoop bij de Bijenkorf, zo verhaalt de Bijbel onbekommerd over oorlogen. In de hieraan voorafgaande hoofdstukken [1 Kronieken 17-19] werd al terloops gemeld dat de gevierde koning David 22.000 Syriërs afslachtte, en dat Abishaï 18.000 Edomieten doodde. Geen woord van afkeur. In de hierboven staande tekst laat de bloeddorstige David na het beëindigen van de vijandigheden en het roven van een kroon bovendien de inwoners van de overwonnen steden op de meest gruwelijke wijze afslachten.

    'Voor de koorleider. Een psalm van David. Bevrijd mij, HEER, van wie mij kwaad doen, behoed mij voor hun bruut geweld. In hun hart bedenken zij boze plannen, heel de dag zoeken ze strijd.' (Psalmen 140:1-2)

 Commentaar: Dezelfde David, in dezelfde Bijbel!


GOD TOONT GENADE

baal

   'Zo gaf Israël zich af met de Baäl van de Peor. Daarom ontstak de HEER in woede tegen Israël. Laat alle familiehoofden van het volk in het openbaar terechtstellen en ophangen, ten overstaan van de HEER, zei hij tegen Mozes. Dan zal de HEER zijn brandende toorn tegen Israël laten varen. Hierop droeg Mozes de rechters van Israël op om allen die onder hun bevoegdheid vielen en zich hadden afgegeven met de Baäl van de Peor te doden. Terwijl Mozes en heel Israël bij de ingang van de ontmoetingstent aan het weeklagen waren, bracht een van de Israëlitische mannen voor hun ogen toch nog een Midjanitische vrouw naar zijn tent. Toen Pinechas, de zoon van Eleäzar, de zoon van de priester Aäron, dat zag, stond hij op, greep een speer, volgde de Israeliët tot in zijn slaapvertrek en doorstak hem en de vrouw, dwars door hun onderbuik. Op hetzelfde moment werden de Israëlieten van de plaag verlost. Aan vierentwintigduizend mensen had de plaag het leven gekost. De HEER zei tegen Mozes: Dankzij     BAAL WORDT EEN KIND ALS OFFER GEBODEN                      Pinechas, de zoon van Eleäzar, de zoon van de priester Aäron, heb ik mijn woede tegen de Israëlieten laten varen. Omdat hij bij de Israëlieten voor mij is opgekomen, heb ik hen niet allemaal in mijn afgunst om het leven gebracht.' 

 Commentaar: Degenen die een andere god wilden aanbidden, moesten sterven. Als God werkelijk zou bestaan en zo maniakaal jaloers is, moeten wij allen in een vervloekt universum leven. Tegenwoordig verruilen miljoenen mensen hun godsdienst voor een andere, of zien af van religie. Als God enige interesse voor dit proces zou hebben, laat hij dit in ieder geval niet merken.


GOD BEGRAAFT ZE LEVEND

   'Maar als de HEER iets laat gebeuren dat nog nooit gebeurd is, als de aarde haar mond openspert en hen met al hun bezittingen opslokt en zij levend in het dodenrijk afdalen, dan zult u inzien dat die mannen de HEER hebben afgewezen. Nauwelijks was hij uitgesproken of de grond onder hun voeten spleet open, de aarde opende haar mond en slokte hen op, met hun families, alle mensen van Korach en alles wat ze bezaten. Zo daalden zij met allen die bij hen hoorden levend in het dodenrijk af. De aarde sloot zich boven hen, en zij waren uit de gemeenschap verdwenen.'(Numeri 16:30 - 33)

 Commentaar: Met smaak verteld Mozes hier hoe graag God hele families straft, inclusief onschuldige babies, hoewel alleen de mannelijke leden van deze families hem afwijzen.


GOD VERMOORDT ALLE EERSTGEBORENEN

   'Midden in de nacht doodde de HEER alle eerstgeborenen in Egypte, van de eerstgeborene van de farao, zijn troonopvolger, tot de eerstgeborene van de gevangene, en ook al het eerstgeboren vee. De farao, zijn hovelingen en alle andere Egyptenaren schrokken die nacht wakker, en in heel Egypte klonk een luid gejammer, want er was geen huis waarin geen dode was.' (Exodus 12:29 - 30)

 Commentaar: Als we moeten geloven dat ieder woord in de Bijbel van God afkomstig is, dan moet nu overduidelijk zijn dat hij niet degene is die we ons tot voorbeeld moeten stellen, als we in een vreedzame wereld willen samenleven. En als we willen geloven dat God liefde heeft voor zijn schepselen, dan kunnen deze woorden niet van hem afkomstig zijn, maar moeten ze van anderen gekomen zijn.

   Maar als we de woorden van de Bijbel als absolute waarheid aanvaarden, zoals velen doen, dan moeten we ons wel realiseren dat het hier om alle eerstgeborenen gaat, ongeacht leeftijd. Iedere man of vrouw, jong of oud, die eerstgeboren was, werd die nacht vermoord.


GOD STUURT DE PEST

   'De HEER sprak tot Gad, de ziener van David: Ga naar David en zeg hem: Dit zegt de HEER: Hier heb je drie straffen. Kies er een uit; die zal ik je opleggen. Gad ging naar David en zei tegen hem: Dit zegt de HEER: Alsjeblieft, wat heb je liever? Drie jaar hongersnood, drie maanden voortdurend belaagd door het zwaard van je tegenstanders, opgejaagd worden door je vijanden, of drie dagen getroffen worden door het zwaard van de HEER: de pest in het land, een engel van de HEER die in het hele gebied van Israël dood en verderf zaait? Zegt u maar wat voor antwoord ik moet geven aan degene die mij gezonden heeft. David antwoordde: Ik ben in het nauw gedreven! Liever val ik in handen van de HEER, wiens mededogen zeer groot is, dan dat ik in mensenhanden val. De HEER liet in Israel de pest uitbreken. Zeventigduizend Israelieten vonden de dood.' (1 Kronieken 21:9-14)

 Commentaar: David begaat een overtreding [?] tegen God door een volkstelling te houden, dus stuurt God de pest in het land. Waarom moesten onschuldigen lijden onder dat geschil? Wandaden als deze zijn verschrikkelijk genoeg wanneer ze door Atilla de Hun, Hitler of Pol Pot worden uitgevoerd, maar wanneer ze door een veronderstelde liefhebbende God worden gepleegd, begint men zich af te vragen of we hier met een duivel of een god te maken hebben.


GOD SLACHT ZWARTE MENSEN AF

   'Na verloop van tijd viel de Nubiër Zerach het land binnen met een leger van duizend maal duizenden soldaten en driehonderd strijdwagens, en rukte op tot aan Maresa. Asa ging hem tegemoet en bracht zijn leger in stelling in de vallei van Sefata, bij Maresa. Hij riep de HEER, zijn God, aan met de woorden: HEER, er is niemand die hulp biedt zoals u wanneer de machteloze het moet opnemen tegen een overmacht. Help ons, HEER, onze God, want in u hebben we ons vertrouwen gesteld en in uw naam zijn we tegen deze overmacht in het geweer gekomen. HEER, onze God, sta niet toe dat een mens zich met u meet. De HEER liet de Nubiërs tegen Asa en Juda het onderspit delven. De Nubiërs sloegen op de vlucht en Asa en zijn leger achtervolgden hen tot bij Gerar. Er sneuvelden zo veel Nubiërs dat hun leger tot niets meer in staat was. Ze werden door de HEER en zijn leger verpletterend verslagen. De Judeeërs wisten een grote buit in de wacht te slepen. Ze veroverden alle steden in de omgeving van Gerar, die door vrees voor de HEER waren bevangen, en plunderden die omdat er een rijke buit te halen viel. Ze overvielen ook de tenten van de veedrijvers en voerden een groot aantal schapen, geiten en kamelen weg. Toen keerden ze terug naar Jeruzalem.' (2 Kronieken 14:9 - 15)

 Commentaar: In Bijbelstudies voor Afrikanen wordt dit hoofdstuk waarschijnlijk overgeslagen, want hier doodt de genadige God meer dan een miljoen zwarte mensen.

   De associatie van zwarte mensen met het kwaad gaat ver terug in de geschiedenis van het westelijke christendom. De vroege kerkvaders Origen, Eusebius en Augustinus schreven al over duivels in de gedaante van Ethiopiërs. En blanke racistische groeperingen als de Klu Klux Klan die zichzelf zien als het tegengestelde van zwarte duivels, beroepen zich op de Bijbel om hun wandaden te rechtvaardigen.


GOD DREIGT TE DODEN

   'Toen zei Mozes tegen de farao: Dit zegt de HEER: Tegen middernacht zal ik rondgaan door Egypte, en dan zullen alle eerstgeborenen in het land sterven, van de eerstgeborene van de farao, zijn troonopvolger, tot de eerstgeborene van de slavin die de handmolen bedient, en ook al het eerstgeboren vee. Overal in Egypte zal luid gejammerd worden, zo luid als men nog nooit heeft gehoord en ook nooit meer horen zal. Maar van de Israeliëten zal niemand een haar gekrenkt worden, en ook hun vee zal niets overkomen. Dat zal u doen beseffen dat de HEER onderscheid maakt tussen Egypte en Israël.' (Exodus 11:4 - 7)

 Commentaar: Bij het lezen van zulke verzen moet het zelfs een kind duidelijk zijn dat dit niet de daden van een liefhebbend wezen kunnen zijn. Iedereen die het op grote schaal doden van onschuldige mensen en kinderen kan verenigen met een intelligente en liefhebbende Schepper, moet behalve aan extreme onwetendheid ook lijden aan een blinde verslaving aan geloof.

   'Telkens wanneer we de obscene verhalen over wellustige losbandigheid, wrede en folterende executies en nooit aflatende wraakzucht waarmee meer dan de helft van de Bijbel gevuld is lezen, is het consequent dit het woord van een demon te noemen, in plaats van het woord van God. Het is een geschiedenis van boosaardigheid die slechts kan dienen om de mensheid te laten ontaarden en verdierlijken.' (Thomas Paine, 1737-1809)


GOD VERPLETTERT HOOFDEN

   'God verplettert de hoofden van zijn vijanden, de harige kruinen van wie met schuld zijn beladen. De Heer zegt: Ik haal jullie vijanden uit Basan, ik haal ze uit de diepten van de zee: jullie voeten zullen waden in hun bloed, met hun tong zullen jullie honden ervan likken.' (Psalmen 68:21 - 23)

 Commentaar: Het geeft blijk van verstandige voorzorg uit de buurt van mensen te blijven die geloven dat deze woorden van God komen. Want iedereen die daarin gelooft, zou anderen hetzelfde ook wel eens kunnen aandoen.


GODDELIJKE MASSAMOORD

   'Maar de bevolking van Bet-Semes werd gestraft, omdat ze naar de ark van de HEER hadden gekeken. Er stierven zeventig inwoners van de stad. En het volk treurde, want de HEER had hen zwaar getroffen.' (1 Samuel 6:19)

 Commentaar: Hier hebben we alweer een geval van massamoord door God, een sadistische moordenaar die nog erger dan Hitler, Pol Pot of Atilla de Hun is. Deze verzen beledigen de intelligentie van iedere persoon die denkt dat God een liefhebbende aard heeft. We kunnen de herhaaldelijke eisen in het Oude Testament voor de gemeenste wandaden niet afdoen als iets dat alleen bij de oude Hebreeën hoorde. Zelfs nu nog zijn de meest verschrikkelijke oorlogen, terreurdaden en op haat gestoelde misdaden die overal in de wereld voorkomen, meestal gebaseerd op religieuze geloven uit de oudheid, en zijn veel daarvan terug te voeren op het Oude en Nieuwe Testament.


DOODT ALLE ONGELOVIGEN

   'En die profeet of droomuitlegger moet ter dood gebracht worden omdat hij u wilde opzetten tegen de HEER, uw God, die u uit Egypte heeft weggehaald en u uit de slavernij heeft bevrijd. Die man heeft immers geprobeerd u af te brengen van de weg die de HEER, uw God, u had gewezen. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren.

   'Wanneer iemand, uw volle broer, uw zoon of uw dochter, of de vrouw die u bemint, of uw beste vriend, u in het geheim probeert over te halen om andere goden te dienen, goden die u nog niet kende en ook uw voorouders niet, goden van de naburige volken, vlakbij of ver weg of waar ook ter wereld, luister dan niet naar zo iemand en geef niet toe; wees onverbiddelijk, heb geen medelijden met hem en houd hem niet de hand boven het hoofd. U moet hem ter dood brengen; samen met uw volksgenoten moet u hem stenigen tot de dood erop volgt, en zelf moet u de eerste steen werpen. Dat is zijn straf, want hij heeft geprobeerd u te vervreemden van de HEER, uw God, die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd.' (Deuteronomium 13:5 - 9)

Commentaar: Deze strenge wetten dwongen de leden van de Hebreeuwse religie om zelfs hun eigen vrouw en kinderen te vermoorden, als ze God niet zouden vereren. Deze Bijbelse woorden kunnen aan een fanatieke fundamentalistische gelovige rechtvaardiging verschaffen om familie of vrienden te doden als ze niet hetzelfde willen geloven als hijzelf. Dat iemand nu nog deze woorden zou accepteren, en het bestaan er van in een gewijd boek zou toestaan, druist in tegen alle gevoelens van tolerante en liefhebbende mensen.


DOODT ALLE MANNEN, VROUWEN EN KINDEREN

   'Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik ben niet vergeten wat Amalek Israël heeft aangedaan: het heeft Israël de weg versperd bij zijn uittocht uit Egypte. Trek daarom op tegen de Amalekieten en versla ze. Wijd al hun bezittingen onvoorwaardelijk aan de HEER. Spaar ze niet, maar dood alles en iedereen: mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen en schapen, kamelen en ezels.' (1 Samuel 15:2 - 3)

Commentaar: Welk excuus men ook kan verzinnen voor een misdaad tegen volwassenen, zuigelingen hebben nog geen enkele mogelijkheid gehad iets verkeerds te doen. En welk kwaad tegen God kunnen dieren ooit hebben gedaan? Alleen een door en door slecht wezen kan aanzetten tot het doden van zuigelingen en dieren, onverschillig welke overtreding hun ouders en eigenaren mochten hebben begaan.


SLA EEN PEN DOOR ZIJN HOOFD

   ‘Jael nam een tentpin en een hamer en sloop de tent binnen. Ze sloeg, terwijl hij daar uitgeput in slaap lag, de tentpin dwars door zijn hoofd de grond in, zodat hij stierf. Op dat moment kwam Barak eraan, op jacht naar Sisera. Jael ging hem tegemoet en zei: Kom, ik zal u de man laten zien die u zoekt. Barak ging met haar naar binnen, en daar lag Sisera, dood, met de tentpin door zijn hoofd. Zo bracht God koning Jabin van Kanaän in zijn strijd met de Israeliëten een zware nederlaag toe.'    (Richteren 4:21 - 23)

 Commentaar: Aan deze gruweldaad ging een slag tussen het leger van Sisera en dat van de Israeliëten vooraf. Sisera vluchtte naar Jaels tent voor bescherming. We lezen geen woord van afkeur voor deze laffe en bestiale moord.


DOODT DE BABYLONIËRS, VERKRACHT HUN VROUWEN

   'Wie gegrepen wordt, zal doorstoken worden, wie weggevoerd wordt, zal omkomen door het zwaard. Hun kinderen worden voor hun ogen doodgeslagen, hun huizen geplunderd, hun vrouwen verkracht.' (Jesaja 13:15 - 16)

Commentaar: God verheugt zich op de totale uitroeiïng van het volk van Babylon, het huidige Irak, bij monde van zijn profeet. Gelukkig voor hen is ook dit weer een van de vele foute voorspellingen in de Bijbel. Dat sommige mensen die geloven in een onfeilbare Bijbel deze verzen als door God geïnspireerd aanvaarden, en als morele steun beschouwen, bewijst de verblindende aard van religieus geloof. Want als we moeten geloven dat deze woorden door God geïnspireerd zijn, dan moet het doden van kinderen en de verkrachting van hun moeders wel een van de diepste wensen van het Opperwezen vervullen.


GOD DE KRIJGSHEER

   'De HEER zei tegen mij: Ik laat je zegevieren over Sichon en zijn land. Val hem aan en neem zijn land in bezit. Sichon trok tegen ons ten strijde. Hij rukte met zijn hele leger op naar Jahas. Maar de HEER, onze God, schonk ons de overwinning. We brachten Sichon en zijn zonen ter dood en versloegen zijn hele leger. We veroverden toen al zijn steden en doodden er de mannen, vrouwen en kinderen; we lieten niemand in leven. Maar het vee en de goederen van de veroverde steden maakten we voor onszelf buit.' (Deuteronomium 2:31 - 35)

 Commentaar: Zulke woorden gaven rechtvaardiging aan de wandaden van de middeleeuwse kruisvaarders, die onschuldige mannen, vrouwen en kinderen afslachtten op hun weg naar Jeruzalem, en hun steden plunderden. Zelfs tot in de huidige tijd nog, gebruiken militaire bevelhebbers de Bijbel om hun acties te rechtvaardigen. En als een soldaat twijfel ondervindt over het doden van zijn medemens, hoeft hij alleen maar naar de aalmoezenier te gaan, of de Bijbel te lezen, om zijn gemoed gerust te stellen. Zelfs George Bush (de eerste) met Billy Graham aan zijn zijde, kondigde af dat de Golfoorlog moreel verantwoord was. George Bush (de tweede) volgde niet alleen in zijn vaders voetstappen toen hij duizenden Irakese burgers liet vermoorden in zijn oorlog, maar naar eigen zeggen ook die van zijn hemelse Vader.

   (Voor nog veel meer “moreel verantwoorde” oorlogen, maar nog lang niet alle, zie: Deuteronomium 3:3, 7:20, 20:16 - 17, 25:19; Jozua 6:21, 8:26, 10:28 - 40; Numeri 31:17 - 18; Samuel 15:3; Jesaja 13:16 en Hosea 13:16.)


DE OVERLEVENDEN

   'Laat het land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid! Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen. Toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel droegen: honderdvierenveertigduizend in totaal, afkomstig uit elke stam van Israël.' (Openbaring 7:3 - 4)

   'Uit de rook kwamen sprinkhanen neer op de aarde. Ze kregen de beschikking over dezelfde vermogens als schorpioenen op aarde. Maar, werd erbij gezegd, ze moesten de planten, struiken en bomen ongemoeid laten. Alleen de mensen die niet het zegel van God op hun voorhoofd hadden, mochten ze kwaad doen. Doden mochten ze hen niet, alleen pijnigen, vijf maanden lang; die mensen zouden pijn moeten lijden alsof ze door een schorpioen gestoken waren. Dan zullen de mensen de dood zoeken, maar hem niet vinden. Ze zullen naar de dood verlangen, maar de dood vlucht van hen weg.' (Openbaring 9:3 - 6)

 Commentaar: Hier laat een psychopathische God zich gaan in wellustige dromen over wat hij de mensheid te zijner tijd graag wil aandoen. De gehele wereldbevolking, inclusief alle christenen (!), maar op een beperkt aantal joden na, zal zodanig gefolterd worden dat ze de dood zullen zoeken, maar vergeefs. Een ontnuchterende gedachte voor alle blijde christenen. Getalsmatig zou deze genocide Gods veronderstelde eerste genocide (de zondvloed) verre overtreffen, omdat de wereldbevolking zich nog steeds uitbreidt.

   (Noot van de vertaler): Een interessante gedachte. Zou er ooit een religieuze voorganger zijn geweest die de aan zijn zorg toevertrouwde kudde gelovigen op een zondagmorgen de stuipen op het lijf durfde te jagen met dit soort lieflijke proza? Of die het hosanna geroep op een EO-Jongerendag durft aan te moedigen met deze blijde boodschap?


DE RECHTVAARDIGEN EN DE WETTELOZEN

   'Verheugd is de rechtvaardige als hij vergelding ziet, in het bloed van de wettelozen wast hij zijn voeten. Dan zegt men: De rechtvaardige wordt beloond, er is een God die recht doet op aarde.' (Psalmen 58:10)

 Commentaar: Hoeveel rechtvaardige christenen zouden zich realiseren dat er een dergelijk vers in de Bijbel staat? Het zal de intelligente lezer duidelijk zijn wie hier onder de wettelozen moeten worden verstaan. Natuurlijk houden voorgangers deze bloeddorstige spreuken voor hun gemeente verborgen, en de meeste christenen die ze toevallig tegenkomen, zullen ze wel op hun eigen manier herinterpreteren. Helaas kunnen de weinigen die deze verzen letterlijk aanvaarden, hiermee iedere wandaad rechtvaardigen tegen iedereen die zij wetteloos noemen.


   Ter afwisseling een citaat van een verstandig mens:


  'Ik kan me niet een God voorstellen die de objecten van zijn schepping beloont en bestraft, een God wiens doeleinden werden vormgegeven naar die van ons zelf, in het kort een God die een reflectie is van de menselijke zwakheid. Noch kan ik geloven dat het individu de dood van zijn lichaam overleeft, hoewel zwakke geesten er zulke gedachten op na houden uit vrees en bespottelijk egoïsme.'                                                                            Albert Einstein, natuurkundige en wiskundige - 1879-1955


   Noot van de redactie: Aan het in de inleiding uitgesproken vermoeden en hoop, dat de meeste christenen de Bijbel wel nooit volledig gelezen zouden hebben, werd op 16 september 2005 door het onderstaande bericht in NRC Handelsblad nieuwe voeding gegeven. 


Predikant put maar uit klein deel van de Bijbel

 Apeldoorn, 16 sept.  Predikanten die zelf de Bijbeltekst kiezen waarover zij preken, putten uit een beperkt deel van de Bijbel. Ongeveer 60 procent van de 1.189 hoofdstukken in de Bijbel komt nooit aan bod. Dit blijkt uit een onderzoek van de protestantse theoloog B. Jongeneel. in het kader van zijn kerkelijke opleiding aan de Universiteit Utrecht. De onderzochte Bijbellezingen waren afkomstig uit nog geen 40 procent van de hoofdstukken in de Bijbel. 15 Bijbelboeken, waaronder Genesis, Psalmen, Jesaja, Markus en Lukas, waren het populairst. (ANP) 


BIJBELSE PORNOGRAFIE

Ohola

   'Ze dacht terug aan de dagen van haar jeugd, toen ze ontrouw was in Egypte, en bedreef nog meer overspel. Ze verlangde terug naar haar minnaars daar, die zo zwaar geschapen zijn als ezels en hun zaad lozen als hengsten. Jij, Oholiba, verviel weer in de schanddaden van je jeugd, toen ze in Egypte in je tepels knepen omdat je jonge borsten had.' (Ezechiel 23:19 - 21)

 Commentaar: Het verhaal van de twee prostituee zusters Oholah en Oholiba waarschuwt tegen de lichamelijke zonden. Maar waarom moest God hun avonturen zo wellustig beschrijven? Houdt God van porno? Iedere verantwoordelijke religieuze ouder zal zijn kinderen willen behoeden voor het lezen van zulke teksten in seculiere geschriften. Maar moet God ze dan in zijn woord opnemen?


KAÏN'S VROUW?

   'Kaïn zei tegen de HEER: Die straf is te zwaar. U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen, en als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden.' (Genesis 4:13)

 Commentaar: Hier vergeet Kaïn even dat zijn ouders Adam en Eva als eerste mensen op aarde door God geschapen waren, dat zij twee kinderen kregen, en dat hij zojuist zijn broer heeft vermoord. Wie zou hij behalve zijn ouders nu nog kunnen tegenkomen? God corrigeert deze dwaling niet, maar belooft hem zelfs bescherming, maar tegen wie?

   'Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Henoch ter wereld. Kaïn was toen een stad aan het bouwen en hij noemde die Henoch, naar zijn zoon.' (Genesis 4:17)

 Commentaar: Zijn vrouw? Welke vrouw? Volgens de Bijbel bestonden toen alleen nog Adam, Eva en Kaïn op de hele aarde. De enige mogelijkheid is hier dat de auteur van dit verhaal even een persoon vergeten was te noemen, of dat Eva hier als vrouw van haar zoon diende, incest dus. En voor wie moest Kaïn eigenhandig een stad bouwen?


DOODT DE OVERSPELIGE

   'Wie overspel pleegt met een getrouwde vrouw, een vrouw die een ander toebehoort, moet ter dood gebracht worden. Beide echtbrekers moeten worden gedood. Wie het bed deelt met de vrouw van zijn vader, onteert zijn vader. Man en vrouw moeten beiden ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten. Wanneer iemand het bed deelt met zijn schoondochter, moeten zij beiden ter dood gebracht worden. Ze hebben zich pervers gedragen en hebben hun dood aan zichzelf te wijten.' (Leviticus 20:10 - 12)

 Commentaar: Er zullen nu nog maar weinig christenen zijn die de doodstraf passend vinden voor overspel; ongetwijfeld omdat ook zij zich hier vaak aan schuldig maken. Let vooral op: 'Wie het bed deelt met de vrouw van zijn vader', zoals Kaïn volgens de vorige alinea dus waarschijnlijk deed.

   'Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten.' (Leviticus 20:13)

 Commentaar: Misschien dat sommige heteroseksuele fundamentalisten zich hierin wel kunnen vinden, maar veel rooms-katholieke priesters hebben deze tekst waarschijnlijk nooit gelezen, of misschien hechten ook zij weinig waarde aan Gods woord.


EET MENSELIJKE UITWERPSELEN

   ‘Ook moet je nog een gerstekoek eten die je voor ieders ogen moet bakken op menselijke uitwerpselen. Zo zullen alle Israëlieten in onreinheid hun brood eten, want ik zal ze verbannen naar andere volken.' (Ezechiël 4:12 - 13)

 Commentaar: Hoeveel rechtgeaarde christenen zouden zich nu nog realiseren dat hun God aan coprofilie (genegenheid voor uitwerpselen) lijdt? Onderstaande teksten bevestigen nogmaals deze voorkeur:

   'Als jullie niet luisteren, en als jullie niet ter harte nemen dat je mijn naam in ere moet houden, zegt de HEER van de hemelse machten, dan zal ik jullie met mijn vloek treffen en vervloek ik alles waarmee jullie gezegend zijn; ik zal jullie zeker vervloeken, want jullie nemen het toch niet ter harte. Ik zal jullie nageslacht treffen en jullie de mest van de offerdieren in het gezicht gooien. Jullie zullen uiteindelijk zelf op de mesthoop belanden!' (Maleachie 2:2 - 3)

   'Maar de rabsake antwoordde: Dacht u dat mijn heer mij gestuurd heeft om het woord uitsluitend tot uw heer en u te richten? Onze woorden zijn net zo goed bestemd voor de mensen daar op de muur, die binnenkort net als u hun eigen stront zullen eten en hun eigen pis zullen drinken.' (2 Koningen 18:27)

 Commentaar: Welk bijdrage aan de morele zelfverheffing van het individu bovenstaande Bijbelse teksten kunnen opleveren mag de lezer zelf beslissen. Hoeveel ouders zouden zich realiseren dat als hun kinderen bovenstaande teksten in het Heilige boek aantreffen, ze hierdoor op vreemde gedachten gezet kunnen worden?

   Als bovenstaande woorden in enig seculier geschrift zouden voorkomen, zou iedere oprechte christen deze obscene tekst als het product van een verziekte geest terecht afkeuren. Waarom verdienen ze dan niet dezelfde morele afkeur als ze in de Bijbel voorkomen?

   Voor degenen die het de eerste keer niet begrepen hebben, wordt dit fraais nogmaals letterlijk herhaald in Jesaja 36:12. Volgens de auteurs kon God er kennelijk niet genoeg van krijgen met uitwerpselen te smijten, zolang hij anderen daarmee kon raken. Toch kwam hij er zelf liever niet mee in aanraking:

   'U moet een tentpin bij uw uitrusting steken, die u kunt gebruiken om een gat te maken waar u boven hurkt, en om uw uitwerpselen te bedekken. Want de HEER, uw God, is tijdens een veldtocht in uw midden, om u te beschermen en u te laten zegevieren over uw vijand. Daarom moet u het kamp rein houden, opdat hij niets onbetamelijks bij u aantreft en hij zich niet van u afkeert.' (Deuteronomium 23:13 - 14)

 Commentaar: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, ...


KOOK UW KIND EN EET HET

   'Maar wat is er aan de hand? De vrouw vertelde: Een vrouw die ik ken zei tegen me: Kom hier met je kind. Vandaag zullen we jouw kind opeten, en morgen het mijne. Toen hebben we mijn kind gekookt en opgegeten. Maar toen ik de volgende dag tegen haar zei dat nu het hare aan de beurt was om opgegeten te worden, bleek dat ze haar kind verstopt had.' (2 Koningen 6:28 - 29)

Commentaar: Volgens de Bijbel vond een verschrikkelijke hongersnood plaats in Samaria, waar mensen in hun wanhoop alles gingen eten wat ze konden vinden. Het kannibalisme van een moeder die haar eigen zoon opeet zou voldoende voeding voor de moeder kunnen opleveren maar is volslagen tegenstrijdig met het aangeboren instinct van mensen om hun jongen te beschermen. Reeds lang voordat Bijbels of geschreven taal bestonden, waren mensen, en dan vooral de vrouwen, geëvolueerd als sociale diersoort die zijn nakomelingen beschermt. Alleen de aanhoudende dogmatische dwang van een geloofssysteem kan dit natuurlijke instinct van menselijke wezens verstoren. We kunnen daarom alleen maar hopen dat als lezers van de Bijbel onverhoopt in een hongersnood terecht zouden komen, ze dit verschrikkelijke Bijbelse voorbeeld niet zullen volgen.

   Voor diegenen die hun geloof om eigen kinderen op te eten niet kunnen beheersen, een suggestie. Offer uw priester op, en eet hem. Op die manier krijgt u meer proteïne voor uzelf en uw kinderen, en dan heeft u echt iemand om in uw gebeden te danken voor de verleende spijzen.


FATALE ORGASMEN

   'Voor Er, zijn oudste zoon, koos Juda een vrouw die Tamar heette. Er was slecht in de ogen van de HEER, en daarom liet de HEER hem sterven. Toen zei Juda tegen Onan: Vervul je zwagerplicht: trouw met de vrouw van je broer en verwek voor je broer nakomelingen bij haar. Maar omdat Onan wist dat zo een kind niet als zijn nageslacht zou gelden, liet hij telkens als hij met de vrouw van zijn broer gemeenschap had zijn zaad op de grond terechtkomen, zodat hij geen nakomelingen voor zijn broer zou verwekken. Wat hij deed was slecht in de ogen van de HEER, en daarom liet de HEER ook hem sterven.' (Genesis 38:6 - 10)

 Commentaar: Het gemak waarmee de HEER mensen laat sterven die hem niet welgezind zijn! Maar om de misdaden tegen de menselijkheid te kunnen bestraffen die door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog werden begaan hadden we nog het Neurenberg Tribunaal nodig, want voor God waren ze kennelijk nog niet ernstig genoeg, in vergelijking tot de coïtus interruptus van Onan.

   De term onanie is van de naam Onan afgeleid en wordt nu vereenzelvigd met masturbatie. Hiermee heeft het een soortgelijk lot ondergaan als het woord sodomie dat ook geëvolueerd is tot een totaal andere betekenis dan de oorspronkelijke. Dictionaires definiëren onanie in de eerste plaats als zaaduitstorting buiten de vagina (coïtus interruptus) zoals door Onan verricht werd om bevruchting van de vrouw van zijn broer te voorkomen. Onan had een logische reden voor deze voorzorg, die voortkwam uit de joodse wetten van die dagen. In Bijbelse dagen kon een kind van de vrouw van de oudste zoon geen erfenis nalaten, en als zijn vrouw ook geen kinderen kreeg van een familielid van haar overleden echtgenoot, ging het erfrecht over op de tweede zoon. Onan stond veel te verliezen als hij zijn vaders orders zou hebben opgevolgd. Als hem echter opgedragen zou zijn te trouwen met de vrouw van zijn broer, zou het kind van hem zijn geweest, wettig zowel als fysiek, en daardoor erfgenaam.

   In de loop der eeuwen is onder christelijke invloed de betekenis van deze zondige daad veranderd. In plaats van geaccepteerd te worden als middel tot geboortebeperking, wordt ze nu vooral met zelfbevrediging vereenzelvigd, zodat deze daad nu ook als zondig kon worden veroordeeld. Dit heeft geresulteerd in een algemeen beleden afkeur van masturbatie, zelfs in seculiere kringen. Menig ouder heeft zijn zoon gewaarschuwd tegen masturberen omdat je er blind van kon worden. Sommigen zeggen dan ook dat ze er pas mee ophielden toen bleek dat ze een bril nodig hadden!


GOD GEEFT DARMKANKER

   'Daarom zal de HEER je volk, je kinderen en vrouwen en al je have en goed zwaar treffen. En jijzelf zult ten gevolge van een ziekte aan je ingewanden aan allerlei ongemakken lijden, tot je ingewanden ten slotte naar buiten komen. De HEER zette de Filistijnen en de Arabische stammen die in de buurt van de Nubiërs woonden tegen Joram op.' (2 Kronieken 21:14 - 16)

in218-1

   'Daarna trof de HEER hem met een ingewandsziekte waarvoor geen genezing bestond. Na bijna twee jaar was zijn ziekte zo ver voortgeschreden dat zijn ingewanden naar buiten kwamen, en stierf hij een gruwelijke dood. Het volk ontstak voor hem geen groot vuur, zoals voor zijn voorouders was gebeurd.' (2 Kronieken 21:18 - 19)

Commentaar: Nog één van de talloze voorbeelden uit de Bijbel van een God die toeslaat na een geschil, niet alleen met de overtreder, maar ook gelijk maar met zijn hele volk. En hoe hij dan bovendien nog gaat intrigeren om meer bondgenoten aan zijn zijde te krijgen, want alleen die darmkanker is de barmhartige God nog lang niet genoeg.                                                                                                                                    KANKERPATIENTJE

   Kunt u, lezer, nog begrip opbrengen voor mensen die de Bijbel als onfeilbare leidraad voor hun leven aanvaarden?


INCESTUEUZE RELATIES

   Volgens de Bijbel trouwde aartsvader Abraham met zijn halfzuster Sara:

   'Abraham antwoordde: Ik dacht: Misschien heeft men in deze streken geen ontzag voor God en zullen ze me doden om mijn vrouw. Bovendien, ze is werkelijk mijn zuster: ze is de dochter van mijn vader. Ze is alleen niet de dochter van mijn moeder, en zo kon ze mijn vrouw worden.' (Genesis 20:11 - 12)

 Commentaar: De eveneens door God geïnspireerde auteur van Leviticus vertelt in een later Bijbelboek dat God het daar niet mee eens is, maar dan is het natuurlijk al te laat:

   'Wanneer iemand met zijn zuster trouwt, of ze nu de dochter van zijn vader of van zijn moeder is, en zij dus met elkaar gemeenschap hebben, is dat een schanddaad en zullen beiden publiekelijk uitgestoten worden. Zo iemand heeft gemeenschap gehad met zijn zuster en moet de gevolgen van zijn zonde dragen.' (Leviticus 20:17)

Commentaar: Maar ook Lot wist van wanten:

   'Op een dag zei de oudste dochter tegen de jongste: Onze vader is al oud, en er is in dit gebied nergens meer een man die met ons kan doen wat op de hele wereld de gewoonte is. Laten we daarom onze vader dronken voeren en met hem slapen; dan kunnen we kinderen krijgen van onze vader. Nog diezelfde nacht gaven ze hun vader wijn te drinken, en de oudste sliep met haar vader, zonder dat hij er ook maar iets van merkte dat ze bij hem kwam en weer wegging. De volgende morgen zei de oudste tegen de jongste: De afgelopen nacht heb ik met mijn vader geslapen. Laten we hem ook vannacht weer dronken voeren, en dit keer moet jij met hem slapen; dan kunnen we allebei kinderen krijgen van onze vader Ook die nacht gaven ze hun vader wijn te drinken, en ditmaal sliep de jongste met hem, zonder dat hij er ook maar iets van merkte dat ze bij hem kwam en weer wegging. Zo werden Lots beide dochters zwanger van hun vader.' (Genesis 19:31 - 36)

 Commentaar: Gelukkig voor Lot, waren het zijn eigen dochters, en niet zijn schoondochters, dus was het niet pervers, want dochters worden in dit verband nergens genoemd in Leviticus.

   'Wanneer iemand het bed deelt met zijn schoondochter, moeten zij beiden ter dood gebracht worden. Ze hebben zich pervers gedragen en hebben hun dood aan zichzelf te wijten.' (Leviticus 20:12)

 Commentaar: Dan had Juda er niet zo goedkoop van af moeten komen:

   'Toen Juda haar zag hield hij haar voor een hoer, want haar gezicht was bedekt. Hij sloeg de zijweg in en ging naar haar toe. Ik wil van je diensten gebruik maken, zei hij, niet wetend dat het zijn schoondochter was. Wat staat daar van uw kant tegenover? vroeg ze.' (Genesis 38:15 - 16)

   Men dient zich te realiseren dat veel van het hedendaagse incestueuze misbruik plaatsvindt in christelijke families, en dat velen dit kunnen rechtvaardigen met een beroep op de Bijbel.


GOD VERLUSTIGT ZICH IN BEDREIGING

   'Maar als u de HEER, uw God, niet gehoorzaamt en zijn geboden en wetten, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, niet nauwkeurig naleeft, zullen deze vervloekingen u treffen: Vervloekt zult u zijn in de stad en vervloekt op het land. Vervloekt is de oogst die u binnenhaalt en het deeg dat u kneedt. Vervloekt is de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de dracht van uw runderen, schapen en geiten. Vervloekt zult u zijn in uw komen en uw gaan. De HEER zal aan alle arbeid die u verricht een vloek laten kleven; hij sticht verwarring en vijandschap. Omdat u zich slecht hebt gedragen en zich van hem hebt afgekeerd, zult u spoedig ten onder gaan. De HEER zal u met de pest treffen, tot u geheel en al bent weggevaagd uit het land dat u in bezit zult nemen. De HEER zal u treffen met tering en ontstekingen, met koorts en waanzin, met droogte, korenbrand en meeldauw, die u zullen achtervolgen en te gronde richten. De hemel boven uw hoofd zal van koper zijn en de grond onder uw voeten van ijzer. De HEER zal het stof laten regenen op uw akkers: fijn zand zal uit de hemel op u neerdalen. Zo zult u ten onder gaan. De HEER zal de overwinning aan uw vijanden schenken: als een man gaat u op hen af, maar naar alle kanten zult u uiteenstuiven. Voor alle koninkrijken op aarde zult u als afschrikwekkend voorbeeld gelden. Vogels en roofdieren zullen zich aan uw lijken te goed doen, zonder dat iemand ze verjaagt. De HEER zal u treffen met zweren als Egypte destijds, met builen, uitslag en schurft, met ongeneeslijke ziekten. De HEER zal u treffen met krankzinnigheid, blindheid en verstandsverbijstering. U zult op klaarlichte dag in het duister tasten, zoals een blinde op de tast zijn weg moet zoeken. Alles wat u onderneemt zal mislukken. Dag in dag uit zult u worden beroofd en uitgebuit, en er is niemand die u komt redden. U zult een bruid hebben gevonden, maar een ander zal met haar slapen. U zult een huis bouwen, maar er niet in wonen. U zult een wijngaard planten, maar niet zelf van de eerste vruchten genieten. Uw runderen worden voor uw ogen geslacht, maar van het vlees zult u geen stukje krijgen. Uw ezel wordt u afgenomen en u ziet hem niet meer terug. Uw schapen en geiten worden aan uw vijand gegeven, en er is niemand die u te hulp komt.

   U zult moeten aanzien dat uw zonen en dochters aan een ander volk uitgeleverd worden. Met smart wacht u op hun terugkeer, elke dag opnieuw, maar u staat machteloos. Een onbekend volk zal zich te goed doen aan alles wat uw land voortbrengt en waarvoor u zich hebt ingespannen. En u wordt mishandeld en uitgebuit, dag in dag uit. U zult gek worden van alles wat u voor uw ogen ziet gebeuren. De HEER zal u treffen met vreselijke, ongeneeslijke zweren aan knieën en dijen, die u ten slotte van voetzool tot kruin bedekken.' (Deuteronomium 28:15 - 35)

 Commentaar: 'God is liefde', maar duldt geen concurrentie. In bovenstaande tirade van een kennelijk psychopathische geest verlustigt God zich in alle sadistische straffen die hij voor afvalligen kan bedenken. En dit is nog maar een voorbeeld uit de aangeboden overvloed aan bedreigingen. Kunt u zich voorstellen wat er door een kind heen moet gaan dat met de Bijbel opgevoed wordt en met talloze voorbeelden van zulke teksten geconfronteerd wordt? En hoeveel moed er voor nodig is om zich daar later van te durven bevrijden? Laten we dus geduld en begrip voor onze christelijke medemens opbrengen.


TEGENSTRIJDIGHEDEN EN DUBIEUZE UITSPRAKEN

SCHEPPINGSPARADOX 1


   'God zei: Er moet licht komen, en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.' (Genesis 1:3 - 5)

   'God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen. De vierde dag.' (Genesis 1:16 - 19)

 Commentaar: Als God pas op de vierde dag de zon en overige hemellichamen schiep, waar kwam het licht op de eerste dagen dan vandaan? Om dag en nacht te krijgen, heeft men een roterende planeet Aarde en een zon nodig. Kennelijk had de auteur van Genesis had toen nog geen begrip van de structuur van het heelal. Maar als hij door God geïnspireerd was bij het schrijven, had God zelf ook weinig benul van zijn eigen schepping.


SCHEPPINGSPARADOX 2

   'God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed was. God zei: Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.' (Genesis 1:25 - 27)

 Commentaar: Dus hier schiep God eerst alle dieren, en toen pas de mensen, zowel de mannelijke als vrouwelijke. Deze volgorde stemt in ieder geval overeen met die van de evolutietheorie. Maar in het volgende hoofdstuk wordt die volgorde weer omgekeerd, en is Adam bovendien weer de enige mens, zonder vrouw:

   'God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten.' (Genesis 2:18 - 19)

 Commentaar: Alleen een persoon met beperkte verstandelijke vermogens, of een onvoorwaardelijk gelovige, zal deze duidelijke tegenstrijdigheid blindelings accepteren. Toch lezen duizenden fundamentalisten de Bijbel zonder deze en de vele andere tegenstrijdigheden en ongerijmdheden op te merken, onverschillig hoe vaak oprechte scholastici en geleerden er ook op gewezen hebben.


SCHEPPINGSPARADOX 3

   'God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.' (Genesis 1:27)

   'Toen liet God, de HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens.' (Genesis 2:21 - 22)

 Commentaar: In het eerste verslag, schept God tegelijkertijd mannelijke en vrouwelijke mensen, naar zijn evenbeeld. Maar in het direct daar op volgende hoofdstuk wordt verhaald hoe Adam eerst alleen was, tot God een vrouw maakte uit zijn rib. En als we sommige mannen moeten geloven, kosten hun vrouwen ze nog steeds een rib uit het lijf. 

   Als men dan het ontstaan van de mensheid op allegorische wijze wil weergeven, zou een meer consequente verhaallijn misschien nog enige literaire verdienste kunnen hebben, en zou deze aan goedgelovige christenen nog enige grond kunnen geven waarop zij hun geloof in de goddelijke oorsprong van de mens kunnen baseren, als tegengesteld aan de veel meer prozaïsche wetenschappelijke theorieën en bewijzen over ons ontstaan in de evolutie.


HET KONINKLIJKE MEERVOUD OF HET REËLE?

   'In het begin schiep God de hemel en de aarde.' (Genesis1:1)

   'God zei: Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken.' (Genesis 1:26)

 Commentaar: Voor de argeloze lezer schijnt God zich in het tweede citaat van het pluralis majestatis te bedienen, het koninklijke meervoud. Maar hier is veel meer aan de hand. Reeds vanaf de vroegste Bijbelvertalingen hebben vertalers (die een monotheïstische religie moesten propageren) het Hebreeuwse woord Elohim vertaald met God. Het probleem is dat Elohim de meervoudsvorm van El is. Elohim betekent letterlijk: Goden. Een meer eerlijke vertaling van vers 1 zou zijn geweest: In het begin schiepen de Goden de hemel en de aarde, en in vers 26: 'De Goden zeiden:.... 

   Het idee voor Genesis en de Schepping is niet door de Hebreeën bedacht, maar was al eerder ontstaan in de diverse culturen in het gebied. In het Mesopotamische gebied bijvoorbeeld hebben opgravingen stenen aan het licht gebracht waarop afbeeldingen uit scheppingsverhalen waren aangebracht. Zoals toen gebruikelijk was, geloofden deze vroege mensen in het bestaan van goden en godinnen, net zoals de eerste Hebreeën. De Enuma Elish, het Mesopotamische scheppingsverhaal dat aan Genesis voorafging en dat door gelovigen voor ruim vierduizend jaar jaarlijks in de tempel gereciteerd werd, komt bovendien zover overeen met de Bijbelse verhalen dat ook dit overvloedig gebruik maakt van het magische aantal zeven.

   Naarmate het Hebreeuwse geloofssysteem verder vorm kreeg, werd aan het woord Elohim de betekenis van een enkelvoudige god toegekend, maar het feit blijft bestaan: De originele betekenis was de meervoudsvorm. Een eerlijke vertaling zou daarom deze meervoudsvorm moeten weergeven. Om recht aan de waarheid te doen, zouden we de kerkvaders moeten vragen waarom ze deze oneerlijke enkelvoudvorm in de Bijbel toestaan.

   Het is opmerkelijk dat wanneer iemand deze meervoudigheid aan de orde stelt, christelijke priesters deze netelige kwestie omzeilen door het concept van de Drie-eenheid (Vader, Zoon en Heilige Geest) of het bestaan van hemelse engelen op te voeren om deze meervoudigheid te verklaren. Daardoor rijst onmiddellijk weer de vraag dat als ze dit werkelijk geloven, waarom zouden ze dan om te beginnen die oorspronkelijke tekst niet gebruiken? Het vervangen van de meervoudvorm door het enkelvoud blijft een vorm van oneerlijkheid of misleiding.


DE GODEN

   'Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten.' (Exodus 20:3 - 5)

Commentaar: Merk op dat hier niet staat dat er maar één god bestaat, maar toegegeven wordt dat er meerdere goden zouden bestaan. Hier wordt verboden die andere goden te vereren, onder bedreiging door deze wraakzuchtige god, dat hij bij overtreding drie generaties onschuldig nageslacht hiervoor zal laten boeten.

   Scholastici en archeologen weten dat de vroege Hebreeërs het polytheïsme aanhingen. Niet alleen de Bijbel beschrijft het polytheïsme van de Hebreeën, ook archeologische vondsten bewijzen het geloof van deze mensen in meerdere goden, of meer accuraat, goden en godinnen. Er zijn veel beeldjes van godinnen gevonden in hun woonplaatsen.


WRAAK OP DE KINDEREN VAN OVERTREDERS

   'Maar wat jullie betreft, jullie lijken zullen hier in de woestijn komen te liggen, en je kinderen zullen veertig jaar lang door de woestijn ronddolen om te boeten voor je ontrouw, tot jullie lijken hier in de woestijn vergaan zijn.' (Numeri 14:33 - 34)

 Commentaar: Met deze aan God toegeschreven vervloeking van kinderen voor de overtreding van hun ouders, wordt opnieuw uitdrukking gegeven aan de zo kenmerkende wraakzuchtige wreedheid waarvan het gehele Oude Testament is doordrongen.

   Hoe kan wie dan ook ontkennen dat deze verzen de grootste belediging voor een liefhebbende God zouden moeten zijn?


HET OPETEN VAN EIGEN KINDEREN

   'Omdat u de HEER, uw God, niet met vreugde hebt gediend, blij met alles wat u bezat, zult u de vijand die de HEER op u afstuurt moeten dienen, en dat zal gepaard gaan met honger en dorst, met een tekort aan kleding, met gebrek aan alles. U krijgt een loodzwaar juk opgelegd, tot er niemand meer over is.' (Deuteronomium 28:47 - 48)

 Commentaar: Het is niet genoeg God alleen maar te dienen, want volgens de auteur van dit Bijbelse boek dient deze despotische god bovendien nog met vreugde te worden gediend. Wellicht was het in de geest van die tijd onvermijdelijk dat de auteurs van de Bijbel hun fascinatie voor oorlogen op de door hen gecreëerde god projecteerden, maar hierna dagdroomt deze schrijver verder met de perverse wellust van een door en door verdorven geest, over de gevolgen van het de HEER niet met vreugde dienen: 

   'Ze belegeren alle steden in het land dat de HEER, uw God, u heeft gegeven, totdat de hoge, versterkte muren waar u zo op vertrouwt, allemaal gevallen zijn. De nood in die steden zal zo hoog stijgen dat u de zonen en dochters die u van de HEER, uw God, hebt gekregen, zult eten, uw eigen vlees en bloed; tot zo grote wanhoop zal de vijand u tijdens het beleg drijven.

   De gevoeligste, zachtaardigste man zal zijn eigen broer of de vrouw die hij bemint of de kinderen die hem resten nog geen stukje vlees van zijn kinderen gunnen, maar ze helemaal alleen opeten, omdat hij niets anders heeft; tot zo grote wanhoop zal de vijand u tijdens het beleg drijven.  

   En ook de gevoeligste, zachtaardigste vrouw, een vrouw zo verfijnd dat ze nooit een voet op de grond heeft hoeven zetten, zal de man die ze bemint en haar eigen zoon en dochter nog geen stukje gunnen van het kind dat ze baart en van de nageboorte die haar lichaam verlaat, maar in het geheim alles zelf opeten; zo een gebrek zal er in uw steden zijn, tot zo grote wanhoop zal de vijand u tijdens het beleg drijven.' (Deuteronomium 28:52 - 57)

 Commentaar: Niet slechts gewoon kannibalisme, maar zelfs het eten van de eigen kinderen wenst deze God volgens zijn auteur zijn afvallige volgelingen toe in het Boek der boeken, het boek waarop gelovige christenen hun moraal baseren.


GODS VOORSCHRIFTEN VOOR HET HOUDEN VAN SLAVEN


   'Wanneer je een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij je zes jaar lang dienen; in het zevende jaar mag hij als vrij man vertrekken, zonder iets te hoeven betalen. Als hij alleen is gekomen, moet hij ook alleen weggaan; was hij getrouwd, dan mag zijn vrouw met hem meegaan. Als zijn meester hem een vrouw heeft gegeven en zij heeft hem zonen of dochters gebaard, blijven de vrouw en haar kinderen eigendom van de meester en moet de slaaf alleen weggaan. Mocht hij echter te kennen geven dat hij zo aan zijn meester en aan zijn vrouw en kinderen gehecht is dat hij niet als vrij man wil vertrekken, dan moet zijn meester hem naar het heiligdom brengen, hem tegen de deur of de deurpost zetten, en zijn oor met een priem doorboren. Hij blijft dan voorgoed zijn slaaf.' (Exodus 21:2 - 6)

   'Wanneer iemand zijn slaaf of slavin met een stok slaat en hij of zij sterft ter plekke, dan moet er vergelding plaatsvinden. Als de slaaf of slavin nog enkele dagen in leven blijft, gaat de eigenaar vrijuit; door het verlies van zijn eigendom is hij genoeg gestraft.' (Exodus 21:20 - 21) 

 Commentaar: Hier verklaart de Bijbel expliciet dat God niet alleen slavernij toestaat, maar ook het doden van slaven. Ook is wrede verminking van slaven geboden, als ze hun vrouw en kinderen niet in de steek willen laten.

   Het zijn precies deze verzen waarmee wrede slavenhouders in de Amerikaanse kolonies hun wreedheden jegens Afrikaanse slaven konden rechtvaardigen. Het waren de goede christenen van die dagen die inderdaad een priem door het oor van een hulpeloze slaaf konden steken wanneer deze niet langer slaaf wilde zijn.

   Pas na de burgeroorlog traden federale wetten in werking die Afrikaanse Amerikanen moesten beschermen tegen fysiek misbruik. En zelfs vandaag nog gebruikt de Klu Klux Klan de Bijbel om hun aanvallen op negers te rechtvaardigen.

   'Als slaven en slavinnen kun je mensen kopen uit de omringende volken, of vreemdelingen die bij jullie wonen of de nakomelingen die zij in jullie land hebben gekregen. Die slaven en slavinnen zijn je eigendom, je kunt hen als erfelijk bezit aan je nakomelingen nalaten; zij zullen voor altijd als slaaf voor je blijven werken. Maar je volksgenoten, de Israëlieten, je eigen verwanten, mag je nooit als slaven afbeulen.' (Leviticus 25:44 - 46) 

 Commentaar: De Bijbel is hierover zeer duidelijk: Niet alleen keurt God de slavernij goed, maar hij geeft ook toestemming om slaven te kopen en te bezitten. De zuidelijke Verenigde Staten vochten hun burgeroorlog over deze Bijbelse voorschriften.


MENSENOFFERS

   'Ontwijd de naam van je God niet door één van je kinderen aan Moloch te offeren. Ik ben de HEER.' (Leviticus 18:21)

   'Zeg tegen de Israëlieten: Wanneer een Israëliet of een vreemdeling die in Israel woont een van zijn kinderen aan Moloch offert, moet hij ter dood gebracht worden; het volk moet hem stenigen.' (Leviticus 20:2)

Commentaar: Veel primitieve culturen kenden het mensenoffer, en in het land van Kanäan werden kinderen regelmatig aan de god Moloch geofferd. Maar zulke gruwelijke praktijken kon de God van Israel natuurlijk niet toestaan. Aan hemzelf moesten ze worden geofferd!

   'Sta de eerste opbrengst van de druivenoogst zonder uitstel aan mij af, en geef mij ook je eerstgeboren zoon. Hetzelfde geldt voor de eerste jongen van je runderen en van je schapen en geiten; zeven dagen mogen ze bij hun moeder blijven, op de achtste dag moet je ze aan mij afstaan.' (Exodus 22:29 - 30)

Commentaar: Gelukkig geloven tegenwoordig nog maar weinig mensen in het offeren van hun kinderen aan de goden, maar christelijke leiders zien er nog steeds niet tegen op om soldaten en onschuldige mannen, vrouwen en kinderen te offeren in de naam van vrijheid en God.


WRAAK, WRAAK, ZOETE WRAAK!

   'De dag van de HEER breekt aan, meedogenloos, grimmig, in brandende toorn. Het land zal in een woestenij veranderen, de zondaars die er wonen verdelgt hij.' (Jesaja 13:9)

   'Wie gegrepen wordt, zal doorstoken worden, wie weggevoerd wordt, zal omkomen door het zwaard. Hun kinderen worden voor hun ogen doodgeslagen, hun huizen geplunderd, hun vrouwen verkracht.' (Jesaja 13:15 - 16) 

   'Babel, weldra word je verwoest. Gelukkig hij die wraak zal nemen en jou doet wat jij ons hebt gedaan. Gelukkig hij die jouw kinderen grijpt en op de rotsen verplettert.' (Psalmen 137:9)

   'Samaria is schuldig, omdat het in opstand is gekomen tegen zijn God. De mannen zullen omkomen in de strijd, hun kleine kinderen zullen worden doodgeslagen, hun zwangere vrouwen opengereten.' (Hosea 13:16)

Commentaar van de redactie: Enige tijd geleden ontstond in ons land enige ophef over bepaalde koranteksten die de onverdraagzaamheid van de islam zouden illustreren, overigens zonder veel gevolg. Toch wordt hier al sinds eeuwen uit de Bijbel gepreekt, zonder dat iemand aanstoot aan bovenstaande teksten schijnt te nemen. Het lijkt dus waarschijnlijk dat bovenstaande en talloze soortgelijke teksten door christelijke voorgangers zorgvuldig worden gemeden in hun zondagse preken.


HET KLEINEREN VAN DE HELE MENSHEID

   'Hij moet groter worden en ik kleiner.' (Johannes 3:30)

Commentaar: Het dubieuze Oudtestamentische concept dat de hele menselijke bevolking verdorven en zondig is, gaat al heel ver om mensen een inferioriteitscomplex te bezorgen, maar dit vers, waarin Johannes de Doper het over Jezus heeft, helpt ze zichzelf nog een stuk verder neer te halen. Een van de meest kenmerkende manifestaties van religie in de duistere Middeleeuwen was hoe gelovigen zichzelf in het openbaar vernederden door zich voor kruisen, priesters of in kerken ter aarde te werpen of tot zelfkastijding over te gaan.

   Ook nu nog liggen aspirant-priesters tijdens de priesterwijding met gespreide armen plat op hun gezicht voor hun bisschop, op de harde en koude kerkvloer.

   In de vijfde eeuw en later vereiste kloosterdiscipline zelfgeseling van monniken. Het diende als een uitdrukking van vernedering en boetedoening, zoals ten voorbeeld gesteld in de levensbeschrijvingen van St. Dominic Loricatus en St. Petrus Damianus. De laatste schreef zelfs een speciale verhandeling waarin de deugd van zelfgeseling verheerlijkt werd. En in de dertiende eeuw ontwikkelde zich een sekte die zichzelf de Flagellanten noemden, waarvan de leden zichzelf in het openbaar geselden, hetgeen tot veel opwinding onder de bevolking leidde.

   Ook nu nog bestaat er een mysterieuze fanatieke sekte met veel invloed binnen de katholieke kerk die zichzelf Opus Dei (Gods Werken) noemen, en waarvan de leden zich nog steeds aan deze curieuze zelfkastijding volgens zelfopgelegde regels te buiten gaan, zij het niet meer in het openbaar omdat het seculier gezag dit verbiedt.

   Door zichzelf zo neer te halen, enkel met het doel een bijgelovig idee te bevorderen, geeft men blijk van de gedachte dat het mensdom geen enkele waarde heeft behalve het dienen van dit waanidee. Het boven normale menselijke waarden stellen van een geloof in universele zonde, en het bevorderen van de Jezus mythe, plaatst dit soort verering onder de meest verraderlijke en verdorven vormen van het menselijk denken.


NAWOORD VAN DE REDACTIE

   De voorgaande vier artikelen van Jim Walker onder de verzamelnaam: De duistere Bijbel, (enigszins aangepast aan de Nederlandse nieuwe Bijbelvertaling) gaven een bloemlezing van uiterst dubieuze en zelfs moordzuchtige citaten uit de Bijbel. Omdat de Bijbel altijd met het christendom wordt vereenzelvigd, en veel christenen zich ook persoonlijk op die Bijbel beroepen om hun religie te rechtvaardigen, zou de strekking van bedoelde artikelen tot de onterechte conclusie kunnen leiden dat alle christenen wel hele slechte mensen moeten zijn om hierin te kunnen geloven. 

   Ten dele is dat ook te wijten aan christenen zelf, die zich zo vaak beroepen op een zorgvuldig gekozen tekst om alles wat ze niet bevalt, af te kunnen keuren. Zoals Shakespeare al zei, met de Bijbel in de hand kan men alles wat men maar wil, naar believen goed- of afkeuren.

   Toch kennen we allemaal uit eigen observatie wel talloze christenen die veel goede dingen doen voor hun medemensen, of op zijn minst een voorbeeldig leven leiden. Precies zoals de meeste ongelovigen dus. Hoe dit dan te verklaren?

   Onze stelling luidt: Omdat de meeste christenen (misschien met uitzondering van de fundamentalisten) de Bijbel nog nooit helemaal gelezen hebben, maar uitsluitend vertrouwen op de voor hen geselecteerde teksten waar ze op school kennis mee maakten, en waaruit hun voorgangers nog steeds kiezen voor de zondagse preken.

   En juist voor dit doel bestaan er talloze versies van de Bijbel, zoals kinderbijbels, schoolbijbels, groot nieuws bijbels, huisbijbels, allen gekuist en aangepast aan bepaalde categorieën van lezers. Een bezoek aan de website van een christelijke boekhandel is beslist een openbaring, en leidt tot de onvermijdelijke conclusie dat het wel uiterst moeilijk moet zijn iedereen van de universele waarheid van dit boek te overtuigen, als die in zoveel verschillende en aangepaste versies verkondigd moet worden.

 Voor de intelligente lezer is dit niet verwonderlijk, zolang men nog vrij kan denken en zelfstandig oordelen, zonder opgelegde dogma's of bijvoorbeeld de uitspraken van Gods zelfbenoemde plaatsvervanger in Rome.

   Want hoe zou het bijgeloof van een in de Oriënt rondzwervend woestijnvolk tijdens het Bronzen Tijdperk, dat voor steun in zijn strijd om het bestaan goden voor zichzelf creëerde die nog veeleisender, nog wreder, nog wraakzuchtiger, nog machtiger moesten zijn dan de despotische heersers waar zij dagelijks al onder leden, hoe zou een dergelijke primitieve levensovertuiging nog een positieve bijdrage kunnen leveren in een verlichte westerse samenleving? 

   Een samenleving waarin wetenschap als tegengesteld aan geloof, tot bloei kon komen, een wetenschap die ons verloste van angsten en duistere bijgeloven, die veel Bijbelse teksten overtuigend naar het rijk de fabelen kon verwijzen en de mens vrij maakte, en een continue groeiende ontwikkeling op allerlei terreinen teweeg bracht.


   "Met of zonder religie heb je goede mensen die goede dingen doen, maar om goede mensen slechte dingen te laten doen, heb je religie nodig."  - Steven Weinberg, Amerikaans natuurkundige

_____


twitter-icon-64OVERIGE ARTIKELEN/SITE MAP

Alle vertalingen van artikelen © Peter van Montfoort